1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

30-lecie odrodzenia izb lekarskich

Samorząd lekarski trzydzieści lat temu odzyskał pozycję należną zawodowi zaufania publicznego. Ma konstytucyjny obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty dla ochrony interesu publicznego. Z okazji rocznicy Pierwszego Zjazdu Lekarzy odrodzonego samorządu, 7 grudnia 2019 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala z udziałem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, Marszałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego i Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego, który reprezentował również Premiera Mateusza Morawieckiego.

fot. R. Hołubicki

Witając Prezydenta RP, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja z satysfakcją odnotował, że po raz pierwszy głowa państwa przyjęła zaproszenie środowiska lekarskiego, co jest oznaką rangi ochrony zdrowia, która zasługuje na priorytetowe traktowanie w polityce gospodarczej i społecznej.

Prezydent Andrzej Duda, w swoim wystąpieniu podkreślił, że zawód lekarza i lekarza dentysty jest ważną służbą dla obywateli, dla całego społeczeństwa. Podziękował samorządowi lekarskiemu za to, że sprawuje pieczę nad tym, aby zawód lekarza i lekarza dentysty był wykonywany zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Apelował, aby środowisko lekarskie nadal włączało się w prace nad zmianami w ochronie zdrowia.

Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki zaakcentował wagę samorządu jako wspólnoty, która dba o jakość i bezpieczeństwo pacjenta, dlatego - jego zdaniem - samorząd jest potrzebny również pacjentowi. Samorząd lekarski ma ogromne zasługi w obronie godności lekarza. Bez lekarzy – jak powiedział – nie uda się przeprowadzić reformy ochrony zdrowia skupionej na pacjencie i jego potrzebach. Zwrócił uwagę, że środowisko lekarskie pokazuje, na czym polega patriotyzm dnia codziennego.

Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski odczytał list gratulacyjny w imieniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem Ministra Zdrowia, rolą samorządu jest m.in. pomoc w kształtowaniu relacji mistrz – pacjent. W tej roli żadna organizacja nie zastąpi lekarskiej korporacji. Również w takich obszarach jak dbałość o jakość opieki nad pacjentem, jego ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz przed szerzeniem nieprawdziwych informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Według Ministra do stabilizacji w ochronie zdrowia mogłoby się przyczynić wprowadzenie zasady no-fault, i tu ogromną rolę do odegrania ma samorząd lekarski.

Prezes Andrzej Matyja nawiązał do historii izb lekarskich w Polsce i wieloletnich starań o ich odzyskanie. Podkreślił, że obecność samorządów zaufania publicznego, w tym samorządu lekarskiego w życiu publicznym ma istotne znaczenie społeczne, gdyż  jego zadaniem jest  m.in. wypowiadanie się w sprawach polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza. Samorząd lekarski dba o zgodność postępowania swoich członków z zasadami Kodeksu Lekarskiego, prowadzi rejestry lekarzy, dba o poziom dokształcania i rozwój zawodowy, co w sumie przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów. Samorząd lekarski łączy dwie perspektywy – pacjencką i lekarską.

Znalazło to odzwierciedlenie w apelu skierowanym do społeczeństwa i polityków przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, by poprawę szeroko rozumianej kondycji zdrowotnej Polaków uczynić ponadpartyjnym i ponadpokoleniowym wyzwaniem cywilizacyjnymi – społecznym, gospodarczym, technologicznym, organizacyjny i kulturowym, po to, by w sposób nowoczesny zacząć traktować zdrowie jako opłacalną, długoterminową inwestycję, która przekłada się na długofalowy wzrost gospodarczy.

Prezes NRL podziękował wszystkim lekarzom – samorządowcom za zaangażowanie i niezłomność w staraniach o odrodzenie samorządu lekarskiego.

Ważną częścią wydarzenia było wręczenie przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych.

Zasłużeni działacze samorządu lekarskiego otrzymali odznaczenia „Meritus Pro Medicis”.

fot. R. Hołubicki

Partnerami wydarzenia byli:
Stowarzyszenie Biznes Klub, Farmacja Polska, Pilar-Tech, Pracodawcy Farmaceutyczni, PZU, KHK, MPWiK, Vistula, Kruk, MPEC oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął:
Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Patronami medialnymi byli:
Gazeta Lekarska, Polityka Zdrowotna, Puls Medycyny, Menedżer Zdrowia oraz Medycyna Praktyczna.

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-12-07 21:50:25