1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apele podjęte podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

Apel Nr 1

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy oczekuje od Ministra Zdrowia wywiązywania się z obowiązku prowadzenia polityki zdrowotnej państwa oraz kontroli działalności Narodowego Funduszu Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją finansową, która zarządza środkami publicznymi pochodzącymi z gromadzonych składek zdrowotnych obywateli i w imieniu tych ubezpieczonych powinien zapewniać świadczenia zdrowotne zgodnie z ich potrzebami. Zjazd apeluje o przywrócenie konstytucyjnej odpowiedzialności Rządu za prowadzenie polityki zdrowotnej państwa oraz przywrócenie obywatelom naszego kraju poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego.

 

Apel Nr 2

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań prowadzących do zmiany przepisów określających kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w taki sposób, aby przy ocenie jakości i kompleksowości świadczonych usług brane były pod uwagę akredytacje do prowadzenia oraz prowadzenie specjalizacji, szkoleń specjalistycznych, staży podyplomowych posiadane przez podmioty, które ubiegają się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Apel Nr 3

Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 25 lutego 2012 r.

do Ministra Zdrowia

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się o zniesienie obowiązku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia nałożonego na podmiot leczniczy prowadzący szpital, wynikającego z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o działalności leczniczej, obok obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, przewidzianego w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 

APEL Nr 4

NADZWYCZAJNEGO XI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY

z dnia 25 lutego 2012 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej

Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o rozważenie - do dnia 13 kwietnia 2012 r. - możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 2 i 3 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2012-02-27 12:15:31

Pokaż podobne aktualności