1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wynagrodzenia rezydentów w projekcie rozporządzenia – Stanowisko Prezydium NRL

Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w tym projekcie jest bardzo daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy, co każe zdecydowanie odrzucić ten projekt.

STANOWISKO Nr 62/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 października 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Piotra Gryzy z dnia 28 września 2017 r., znak: NSR.0212.1.2017.LT negatywnie opiniuje przedstawiony projekt.
Prezydium przypomina, że samorząd lekarski wielokrotnie postulował znaczące zwiększenie płacy lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uzasadnieniem dla żądania podwyżki wynagrodzeń była zawsze troska o interes lekarzy, którzy mają prawo do godziwego wynagrodzenia za swoją ciężką i odpowiedzialną pracę, wykonywaną często z przekroczeniem norm czasu pracy i w warunkach, które nie zapewniają pełnej regeneracji sił. Uzasadnieniem dla postulatu znaczącej podwyżki lekarskich wynagrodzeń była też zawsze troska o interes społeczeństwa. Od wielu lat obserwujemy bowiem zjawisko emigracji zarobkowej dobrze wykształconych polskich lekarzy do miejsc, gdzie można wykonywać zawód w warunkach pozwalających na godziwe życie.
Bez echa pozostawały wielokrotnie zgłaszane przez samorząd lekarski obawy, że utrzymywanie niskich wynagrodzeń lekarzy, w tym lekarzy rezydentów, negatywnie wpłynie na dostępność pacjentów do leczenia. Wiele kolejnych rządów nie zrobiło nic w kierunku podwyższenia płac w służbie zdrowia do takiego poziomu, który zniechęcałby polskich lekarzy do emigracji. W rezultacie dziś w wielu specjalizacjach borykamy się z dramatycznymi wręcz niedoborami kadr i zjawiskiem luki pokoleniowej.
Przedstawiony do zaopiniowania projekt rozporządzenia jest w zasadzie tylko realizacją zobowiązań Rządu wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1473). Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa natomiast, że Minister Zdrowia, chcąc zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej i zachęcić młodych lekarzy do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i wykonywania zawodu w Polsce, powinien niezwłocznie przystąpić do realizacji postulatu zawartego w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, w którym Krajowy Zjazd Lekarzy przyjął, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wysokość wynagrodzenia lekarzy rezydentów określona w opiniowanym projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia na lata 2017-2019 jest bardzo daleka od poziomu oczekiwanego przez Krajowy Zjazd Lekarzy, co każe zdecydowanie odrzucić ten projekt.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2017-10-12 12:15:30