1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Briefing prasowy "Szczepimy, bo myślimy"

"Wspieramy obywatelską inicjatywę zmiany przepisów, które będą stawiały wymóg szczepienia dzieci trafiających do publicznych placówek oświatowych. Moja dzisiejsza obecność to wyraz poparcia dla kolegów z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, którzy byli wśród inicjatorów akcji „Szczepimy, bo myślimy”. Pomysł ten trafił na podatny grunt i w bardzo krótkim czasie zebrano wymaganą liczbę podpisów. Celem środowiska lekarskiego jest przede wszystkim ochrona zdrowia i życia. Szczególną troską otaczamy dzieci, zwłaszcza te, które nie mogą być szczepione ze względu na towarzyszące im choroby takie, jak wrodzone wady układu odpornościowego, czy też choroby serca” – mówił 6 grudnia 2018 r. podczas briefingu w Warszawie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja.

Celem przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw jest umożliwienie samorządom wprowadzenia jako dodatkowego, punktowanego kryterium przy przyjęciu do publicznych żłobków i przedszkoli posiadania przez dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych.

Autorzy projektu Robert Wagner i Marcin Kostka złożyli 6 grudnia 2018 r. w Wydziale Podawczym Kancelarii Sejmu pismo: Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy" oraz oświadczenia członków Komitetu o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Komitetu. W Skład Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy" wchodzą: Robert Wagner, Paweł Wróblewski, Marcin Kostka, Paweł Szumniak, Elżbieta Magdalena Salamon, Magdalena Wegner, Łukasz Jankowski, Andrzej Matyja, Bartłomiej Ciążyński, Marta Romanow, Jacek Owczarek, Nina Gabryś, Dawid Ciemięga, Jerzy Sawka, Jacek Krajewski, Jacek Klakoćar, Wojciech Witkiewicz. Całość dokumentacji docelowo trafić ma do Marszałka Sejmu.

Na briefingu poprzedzającym złożenie pism w Kancelarii Sejmu Robertowi Wagnerowi i Marcinowi Kostce towarzyszyli prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyja orazprezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Paweł Wróblewski.

Prof. Andrzej Matyja podkreślał, że Naczelna Rada Lekarska popiera działania inicjatorów akcji „Szczepimy, bo myślimy”.Promując tę inicjatywę ustawodawczą, chciałbym zachęcić wszystkich do zastanowienia się i przemyślenia, czy szczepienie to „wielkie zło”, jak to próbują przedstawić niektóre środowiska, czy jednak jest to konieczność i jedyna skuteczna ochrona nas wszystkich, a przede wszystkim dzieci, przed niebezpieczeństwem, jakie niosą choroby zakaźne, które wielokrotnie doprowadziły do epidemii i wyniszczenia” – podkreślił prezes NRL.

Przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zyskuje społeczne poparcie. Od 9 września 2018 r. na terenie całej Polski (zbiórka rozpoczęła się we Wrocławiu, następnie akcją objęto także inne miejscowości) zbierane są podpisy pod tekstem projektu. Akcja potrwa do połowy marca.

Do tej pory zebraliśmy ok. 12 tys. podpisów, jednakże są to dane jedynie z kilku miejsc, w których rozpoczęto akcję” – poinformował prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Paweł Wróblewski, wspierający projekt od początku. – „W tej chwili podpisy można składać w kilkudziesięciu miastach w Polsce, między innymi w siedzibach wszystkich Izb Lekarskich oraz licznych placówkach zdrowotnych. Również osoby prywatne zgłaszają się do nas, deklarując gotowość do wsparcia akcji.  Szczegółowa mapa ze wszystkimi punktami, gdzie można złożyć podpis, znajduje się na stronie internetowej szczepimybomyslimy.pl oraz na naszym profilu na Facebooku”.

Celem naszego projektu jest umożliwienie samorządom wprowadzenia jako dodatkowego, punktowanego kryterium przy przyjęciu do publicznych żłobków i przedszkoli posiadania przez dzieci obowiązkowych szczepień ochronnych. Posiadanie szczepień potwierdzać będzie stosowne zaświadczenie: o przeprowadzonym szczepieniu lub o przeciwwskazaniach do szczepienia zgodnie z kalendarzem” – podkreślił dr Wróblewski.

Jak wyjaśnił, od 6 grudnia 2018 r. Marszałek Sejmu „będzie miał 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, które jest jednoznaczne z formalnym utworzeniem Komitetu”. „Od wydania postanowienia rozpoczyna bieg trzymiesięczny termin na zebranie 100 tys. ważnych podpisów. Następnie w ciągu trzech miesięcy od złożenia ważnych podpisów w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, na którym będziemy mogli przedstawić założenia projektu oraz odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek. Potem projekt powinien trafić do prac w komisjach. Zakładam, że będzie to prawdopodobnie połączona komisja zdrowia oraz spraw społecznych, w pracach której również będziemy mogli uczestniczyć. Dążyć będziemy oczywiście do uchwalenia ustawy oraz wprowadzenia w życie przygotowanych przez nas przepisów” – tłumaczył dr Wróblewski.

Odnosząc się do akcji zbierania podpisów pod projektem, dr Wróblewski zapowiedział zaś: „Po utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej "Szczepimy, bo myślimy"zamierzamy zintensyfikować działania w kwestii zbierania podpisów. Jesteśmy w trakcie rozmów z kolejnymi środowiskami medycznymi oraz prywatnymi placówkami, także na mapie systematycznie będą pojawiać się nowe punkty”.

Cele i założenia zawarte w projekcie przygotowanym w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” poparła Naczelna Rada Lekarska. „Przedmiotowy projekt ustawy, w zakresie, w jakim przewiduje wprowadzenie obowiązku przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych jako warunku przyjęcia dziecka do placówki edukacyjnej, realizuje postulat wyrażony przez samorząd lekarski w apelu nr 8/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 7 lipca 2017 r. W przywołanym apelu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych. Przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej projekt ustawy realizuje postulat samorządu lekarskiego i z tego względu zasługuje na poparcie” – brzmi stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”.

***

Przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy” projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in., że: w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowewprowadza się ustęp w brzmieniu: „Niezależnie od kryteriów przyjęcia wskazanych w ustępach poprzedzających, w każdym przypadku, kryterium obowiązkowym przyjęcia kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem wynikającym z obowiązujących przepisów”; że w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: „Niezależnie od brzmienia ust. 2, statut powinien zawierać zapis, że warunkiem obowiązkowym przyjmowania dzieci jest przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu przez dziecko wymaganych przepisami szczepień ochronnych”; oraz że w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej w art. 12 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem, po którym dodaje się wyrazy: „wydaje zaświadczenia potwierdzające posiadanie przez dziecko wymagane przepisami,

obowiązkowe szczepienia ochronne lub zaświadczenie potwierdzające przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem zawartym w obowiązujących przepisach”.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data opublikowania: 2018-12-06 17:27:19