1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Organizacje pacjentów, Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządy zawodów medycznych wspólnie apelują

26 czerwca 2017 r. przedstawiciele organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych wystosowały wspólny apel do decydentów w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Pod apelem podpisało się 107 organizacji.

APEL
organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

W trosce o zabezpieczenie prawa pacjentów do korzystania z wysokiej jakości opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, a także zważając na interes społeczeństwa w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania opieki zdrowotnej w nadchodzących latach, sygnatariusze niniejszego apelu reprezentujący środowisko pacjentów oraz osób wykonujących zawody medyczne zwracają się do Rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej o pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB oraz dokonanie koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
Zwracając uwagę na:
- trwające od wielu lat poważne niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce, które sprawia, że pomimo dokładania starań przez pracowników zaangażowanych w udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jak i osoby zarządzające systemem ochrony zdrowia nie da się w obecnych realiach zapewnić funkcjonowania tego systemu na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom pacjentów,
- wynikające z niedoboru środków finansowych ograniczenie dostępności do leczenia, jak również ciągłe zadłużanie się placówek ochrony zdrowia,
- nieprzejrzyste zasady wyceny świadczeń zdrowotnych i duże, często nieuzasadnione obiektywnymi względami, różnice w poziomie finansowania pomiędzy poszczególnymi grupami świadczeń,
- niewłaściwe zasady finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych powodujące, że podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych co roku wykonują znaczną liczbę tzw. ponadlimitowych świadczeń nie mając pewności, że koszt tych świadczeń zostanie im zwrócony,
- szybko rosnące i w pełni uzasadnione oczekiwania pacjentów wobec systemu ochrony zdrowia związane ze stale zwiększającymi się możliwościami współczesnej medycyny,
- istotne zmiany demograficzne zachodzące w polskim społeczeństwie, określane mianem starzenia się społeczeństwa, bardzo szybko zwiększające zapotrzebowanie na usługi w zakresie ochrony zdrowia,
- brak sprzyjających warunków organizacyjnych i finansowych dla kształcenia w zawodach medycznych, co już obecnie przekłada się na zbyt małą liczbę personelu medycznego, a w nieodległej perspektywie może praktycznie pozbawić pacjentów opieki w niektórych dziedzinach medycyny,
- słuszne oczekiwania środowisk medycznych w zakresie należytego wynagradzania za trudną i odpowiedzialną pracę,
podpisane pod niniejszym apelem organizacje pacjentów wspólnie z Konferencją Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządami zawodów medycznych apelują do Rządu, polityków, administratorów ochrony zdrowia i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej o szybkie zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do ponad 6% PKB. Zwiększenie poziomu finansowania powinno nastąpić w ciągu paru lat i musi być kontynuowane w kolejnych latach, ponieważ już w kilkuletniej perspektywie nakłady na poziomie 6% PKB będą niewystarczające.
W ślad za zwiększeniem nakładów na opiekę zdrowotną postulujemy również wprowadzenie zasad finansowania świadczeń, które umożliwią diagnostykę i leczenie dobrej jakości bez zadłużania podmiotów leczniczych. Zmiany powinny polegać przede wszystkim na poprawie finansowania niedostatecznie wycenionych świadczeń.
Za niezmiernie ważne uznajemy także odbudowanie w społeczeństwie zaufania do systemu ochrony zdrowia m.in. poprzez realistyczne określanie oczekiwań i celów oraz wyłączenie wpływu nieustannych zmian i obietnic politycznych na funkcjonowanie ochrony zdrowia. W ocenie sygnatariuszy tworzenie zasad funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ich zmiany powinny zawsze rozpoczynać się od wolnego od wpływów politycznych dialogu pomiędzy pacjentami i fachowymi pracownikami ochrony zdrowia. Zalecamy także daleko idącą ostrożność we wprowadzaniu zmian systemowych w ochronie zdrowia. Powinny one uwzględniać realne możliwości wynikające z poziomu finansowania oraz być poprzedzone działaniami pilotażowymi zanim zostaną wprowadzone w życie w skali całego kraju.
Oczekujemy, że postulowane zmiany zostaną wdrożone jak najszybciej. Obecny system opieki zdrowotnej nie jest zdolny do funkcjonowania na oczekiwanym przez Polaków poziomie. Przy niedostatecznym poziomie finansowania nawet najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania ochroną zdrowia i dobra organizacja pracy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu świadczeń i ich dobrej dostępności dla pacjentów. Należy więc jak najszybszej poprawić finansowanie, co jest niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji pacjentów i zapewnienia fachowym pracownikom medycznym możliwości wykonywania zawodu w Polsce, w odpowiednich, godnych warunkach.

Warszawa, 26 czerwca 2017

Lista sygnatariuszy
Apelu organizacji pacjentów, Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych, z dnia 26.06.2017 r., w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia w Polsce

1. Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Warszawa
2. Federacja Pacjentów Polskich
3. Fundacja 3-4 Start
4. Fundacja Carita Żyć Ze Szpiczakiem
5. Fundacja Insulinooporność - zdrowa dieta i zdrowe życie
6. Fundacja MyPacjenci
7. Fundacja Na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących
8. Fundacja NeuroPozytywni
9. Fundacja Onkologiczna Nadzieja
10. Fundacja Światło dla Życia
11. Grupa Wsparcia Chorych na Nowotwory Mieloproliferacyjne
12. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
13. Krajowa Izba Fizjoterapeutów
14. Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich - ORPHAN
15. Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
16. Naczelna Izba Aptekarska
17. Naczelna Izba Lekarska
18. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
19. Obywatelski Parlament Seniorów
20. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
21. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”
22. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
23. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową
24. Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
25. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
26. Polska Unia Onkologii
27. Polska Unia Organizacji Pacjentów
28. Polski Związek Niewidomych
29. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
30. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
31. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Chorych Na Padaczkę
32. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
33. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Pradera-Williego
34. Polskie Towarzystwo Alergologiczne
35. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
36. Polskie Towarzystwo Badania Bólu
37. Polskie Towarzystwo Bioetyczne
38. Polskie Towarzystwo Chirurgii Dziecięcej
39. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
40. Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
41. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
42. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
43. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
44. Polskie Towarzystwo Dietetyki
45. Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej
46. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
47. Polskie Towarzystwo Epileptologii
48. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
49. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
50. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
51. Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
52. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
53. Polskie Towarzystwo Higieniczne
54. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
55. Polskie Towarzystwo Internistów Polskich
56. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
57. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
58. Polskie Towarzystwo Krioterapii
59. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
60. Polskie Towarzystwo Lekarskie
61. Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej
62. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
63. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
64. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
65. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
66. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
67. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
68. Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS
69. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
70. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
71. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
72. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
73. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
74. Polskie Towarzystwo Okulistyczne
75. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
76. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
77. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
78. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
79. Polskie Towarzystwo Patologów
80. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
81. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
82. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
83. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
84. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
85. Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
86. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
87. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
88. Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
89. Porozumienie Rezydentów OZZL
90. Retina AMD Polska
91. Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich
92. Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę
93. Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
94. Stowarzyszenie Chorych Na Choroby Reumatyczne - Leszno Wlkp.
95. Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka
96. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi "Magnolia"
97. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
98. Stowarzyszenie Mężczyzn Z Chorobami Prostaty „GLADIATOR” im. Prof. T. Koszarowskiego
99. Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Układu Pokarmowego „Apetyt Na Życie”
100. Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom LIVER
101. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi
102. Towarzystwo Chirurgów Polskich
103. Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
104. Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek
105. Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków "WAMO"
106. Wielkopolskie Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej - Koło Podkarpackie "PODAJ DALEJ"
107. Zgierskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych

Zdjęcia: K.Strzałkowska/NIL

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2018-02-12 10:15:47