1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zasady obejmowania patronatów przez Prezesa NRL

Aby otrzymać Patronat Honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, należy przesłać do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo z prośbą o objęcie patronatem wydarzenia wraz ze szczegółowym opisem wydarzenia i informacjami o organizatorze. Zachęcamy do korzystania z wniosku zamieszczonego poniżej.

Patronat honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie posiadające szczególną rangę w środowisku medycznym i jest wyjątkowo ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Wnioski prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail sekretariat@hipokrates.org

lub pocztą tradycyjną na adres:

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Prośbę o patronat należy przesłać przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Decyzję w sprawie patronatu podejmuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu.

Patronat Honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla rangę wydarzenia, daje możliwość umieszczenia logo Naczelnej Izby Lekarskiej we wszystkich materiałach promujących wydarzenie oraz pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.