1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - stanowisko PNRL w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów

27 lipca br. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, przekazanego przy piśmie pana Macieja Grabowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, z dnia 24 lipca 2012 r., zgłosiło następujące uwagi do przedstawionego projektu:

W § 3 projektu pkt 1 i 2 powinny otrzymać brzmienie:
„1) podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000,00 zł., a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000,00 zł.;

1) podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2012r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy kwoty 20 000 zł.;”

Zmiana limitu obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym zwalniającego podatników z obowiązku ewidencjonowania z kwoty 40 000 zł. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. na kwotę 20 000 w przedstawionym projekcie jest niekorzystna dla podatników i nieuzasadniona, dlatego należy pozostawić dotychczasowy limit. Projektowana zmiana rozszerzy jedynie krąg podatników objętych obowiązkiem posiadania kas rejestrujących, narażając te osoby na poniesienie kosztów zakupu tych kas, nie
wnosi natomiast żadnych korzyści po stronie budżetu państwa.

Oznaczenie limitu kwoty 20 000 zł. zwalniającej podmioty gospodarcze z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących nadmiernie komplikuje korzystanie z tego zwolnienia. Dotychczasowy przepis, zgodnie z którym limit 20 000 zł. stosowany był niezależnie od tego, czy podatnik rozpoczął działalność w pierwszym czy czwartym kwartale danego roku kalendarzowego był prostszy w stosowaniu.

Biorąc po uwagę bardzo duże koszty, jakie każdy podatnik chcąc rozpocząć działalność musi ponieść, zasadnym wydaje się pozostawienie dotychczasowych zasad zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących w odniesieniu do podatników rozpoczynających działalność w poprzednim lub w danym roku podatkowym, a więc do limitu 20 000 zł. Zaznaczyć należy, że termin rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych wielokrotnie nie jest zależny od podatnika. Przykładem mogą być lekarze i lekarze dentyści, którzy działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki zawodowej (bez względu na jej rodzaj) która jest działalnością regulowaną mogą rozpocząć nie wcześniej niż po zakończeniu obowiązkowego stażu podyplomowego, który kończy się odpowiednio we wrześniu (dla dentystów) i w październiku (dla lekarzy).

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-07-30 11:10:44