1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apel do świadczeniodawców

Prezydium NRL zwróciło się z apelem do świadczeniodawców o podjęcie działań w celu wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych nakładanych m. in. w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept.

Treść apelu została opracowana w formie ulotki, którą opracowano realizując uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lutego 2012 roku i współdziałając z Porozumieniem Organizacji Lekarskich (POL).

Ulotka ma dotrzeć do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wraz z kwietniowym numerem Gazety Lekarskiej.

Czytamy w niej, iż analogiczne do tzw. kar umownych nakładanych m. in. w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept kary, stosowane wobec lekarzy niebędących świadczeniodawcami zostały niedawno uchylone przez Sejm podczas nowelizacji ustawy refundacyjnej, co nastąpiło w wyniku akcji protestacyjnej prowadzonej przez całe środowisko lekarskie w styczniu br.

Pełna treść apelu zawartego w ulotce:

„Do wszystkich świadczeniodawców

mających podpisane umowy z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej realizując uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lutego 2012 roku, współdziałając z Porozumieniem Organizacji Lekarskich (POL), zwraca się z APELEM o podjęcie działań w celu wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych, nakładanych między innymi w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept. Analogiczne kary, stosowane wobec lekarzy niebędących świadczeniodawcami zostały niedawno uchylone przez Sejm podczas nowelizacji ustawy refundacyjnej, co nastąpiło w wyniku akcji protestacyjnej prowadzonej przez całe środowisko lekarskie w styczniu br.

Obecne kary dla świadczeniodawców można zlikwidować na drodze prawnej, wykorzystując przepis § 43 załącznika do rozporządzenia MZ z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którego treść jest następująca:

1. Każda ze stron umowy może w uzasadnionych przypadkach wnioskować na piśmie o zmianę warunków umowy.

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy, chyba że strona umowy, do której skierowano wniosek, nie wyrazi zgody na zmianę warunków umowy i uzasadni swoje stanowisko na piśmie.

Wzywamy wszystkich świadczeniodawców, aby korzystając z cytowanego wyżej przepisu wystąpili do NFZ z pisemnym wnioskiem o wykreślenie obecnych kar umownych z umów. Uzasadnieniem merytorycznym dla takiego żądania jest fakt, iż kary te są wpisane do umów na podstawie przepisów §29-31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie OWU, co do których zgodności z Konstytucją zgłaszane są liczne wątpliwości. Odpowiedni wniosek w tej sprawie złożył do Trybunału Konstytucyjnego samorząd lekarski.

Aby akcja ta była skuteczna musi być masowa i przeprowadzona JEDNOCZEŚNIE. Termin złożenia wniosków został ustalony na dzień 26 kwietnia 2012r.

Na odwrocie ulotki przedstawiamy proponowaną treść wniosku świadczeniodawcy do NFZ. Treść wniosku powinna być identyczna lub zbliżona - dla wszystkich świadczeniodawców.

 

WZÓR WNIOSKU DO NFZ O ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oddział Wojewódzki w ………….

 

Wniosek o zmianę warunków umowy.

Działając na podstawie § 43 ust.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wnoszę o zmianę warunków umowy Nr ……….. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ………………………………………………….. zawartej w dniu …………………………… między NFZ a ……………………………………………….

Wnioskowana przeze mnie zmiana polega na wykreśleniu dotychczasowych przepisów dotyczących kar umownych nakładanych na świadczeniodawcę na podstawie przepisów § 29 - 31 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie oczekuję, że zgodnie z § 43 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku negocjacje dotyczące ustalenia nowych warunków umowy w uchylonym zakresie – w oparciu o właściwe podstawy prawne.

Niniejszym oświadczam, że upoważniam Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w ……………….. do reprezentowania mnie w tych negocjacjach.

Podpis świadczeniodawcy lub jego przedstawiciela”

 

 

Załączniki

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-05-09 09:56:41