1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia z dn. 23.12.2011 r. w sprawie recept lekarskich

Analiza rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich oraz porównanie jego treści zarówno z treścią rozporządzenia w sprawie recept lekarskich z 17 maja 2007 r., jak i projektu rozporządzenia z 23 grudnia 2011 r. prowadzi do następujących wniosków:

1) rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. przewiduje węższy katalog kodów uprawnień dodatkowych pacjentów niż projekt tego rozporządzenia (liczbę kodów ograniczono z pierwotnie zakładanych 16 do 9 kodów tożsamych z kodami przewidzianymi w rozporządzeniu z 2007 r.);

2) rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. wyraźnie wskazuje, że oznaczenie na recepcie miejsca zamieszkania pacjenta nie wymaga podawania kodu pocztowego (jest to realizacja postulatu zawartego w stanowisku PNRL z 18 listopada 2011 r.);

3) rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. określa, że wskazanie na recepcie dawki leku jest wymagane jedynie wówczas, gdy lek występuje w więcej, niż jednej dawce (jest to realizacja postulatu zawartego w stanowisku PNRL z 18 listopada 2011 r. – projekt rozporządzenia zakładał konieczność wskazania dawki leku w każdym przypadku);

4) rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. umożliwia wypisanie dwóch lub trzech recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające łącznie 90 dni – (jest to realizacja postulatu zawartego w stanowisku PNRL z 18 listopada 2011 r. – zarówno rozporządzenie z 2007 r., jak i projekt rozporządzenia przewidywały możliwość wystawienie trzech recept na kolejne miesięczne kuracje);

5) rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. umożliwia uzupełnienie lub poprawienie treści recepty przez aptekarza w zakresie m.in.:

- braku lub błędnego wskazania oznaczenia identyfikatora oddziału NFZ lub kodu uprawnień dodatkowych pacjenta na podstawie przedstawionych przez niego dokumentów,

- braku lub błędnego oznaczenia postaci leku,

- braku lub błędnego oznaczenia poziomu odpłatności wynikającego z ustawy o refundacji,

- nieczytelnego lub niezgodnego z rozporządzeniem zamieszczenia nr prawa wykonywania zawodu lekarza.

6) rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. umożliwia korzystanie z dotychczasowych druków recept do 30 czerwca 2012 r. z zastrzeżeniem, zamieszczania na receptach poziomu odpłatności leku oraz niezamieszczania na receptach symbolu „P”.

Podpisany tekst rozporządzenia zawiera rozwiązania sygnalizowane w wystąpieniu Ministra Zdrowia wygłoszonym na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 16 grudnia 2011 r.

Z rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu  w zakresie uzupełniania i poprawy danych zamieszczanych na recepcie wynika, iż w przypadku niewpisania przez lekarza na recepcie poziomu odpłatności, nieczytelnego lub błędnego określenia poziomu odpłatności leku aptekarz ma prawo realizacji takiej recepty po dokonaniu zmiany polegającej na oznaczeniu właściwego poziomu odpłatności o opatrzeniu takiej recepty stosowną adnotacją o dokonanej zmianie.

Prawidłowe uzupełnienie lub poprawienie recepty przez aptekarza nie będzie w myśl § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia skutkowało poniesieniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów nienależnej refundacji, co tym samym nie będzie mogło skutkować nałożeniem na lekarza kary przewidzianej w art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji tj. zwrotu kwoty nienależnej refundacji. Jeżeli jednak recepta zostanie zrealizowana z błędnie określonym przez lekarza poziomem odpłatności, to zarówno lekarz wystawiający receptę, jak i apteka, która ją zrealizowała będą zobowiązane zwrotu kwoty nienależnej refundacji.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że co do zasady wpisanie na recepcie kodu uprawnień dodatkowych pacjenta oraz oznaczenie poziomu odpłatności leku jest obowiązkiem lekarza wystawiającego receptę i uchylenie się od tych obowiązków może być traktowane jako naruszenie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lub w przypadku lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego wystawiających recepty w ramach kontraktu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – naruszenie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Stwierdzenie takich uchybień w protokole przeprowadzonej kontroli ordynacji lekarskiej i nakazanie w zaleceniach pokontrolnych wystawiania recept zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. wpisywania na recepcie poziomu odpłatności może, w przypadku niezrealizowania zaleceń pokontrolnych, skutkować na podstawie art. 48 ust. 10 w zw. z ust. 11 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych rozwiązaniem umowy upoważniającej do wystawiania recept ze skutkiem natychmiastowym z wykluczeniem możliwości zawarcia kolejnej umowy przez okres 1 roku.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2011-12-27 14:58:17