1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komunikat w sprawie zwołania nadzwyczajnego posiedzenia NRL

W związku z narastającą liczbą głosów zaniepokojenia i protestu w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowych zasad refundacji leków z inicjatywy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwałę w sprawie zwołania w dniu 13 stycznia 2012 r. nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej.

Nadzwyczajne posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej będzie poświęcone wysłuchaniu sprawozdania Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych powołanego uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. oraz rozpatrzeniu przygotowanych przez ten Zespół projektów uchwał.

Jednocześnie należy przypomnieć, że w dniu 16 grudnia 2011 r. Naczelna Rada Lekarska, w posiedzeniu której wzięło udział 63 jej członków, podjęła uchwałę Nr 28/VI/11 zawieszającą wykonanie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o refundacji leków.

Projekt uchwały nr 28/VI/11 został zgłoszony przez Kol. Krzysztofa Kordela oraz Kol. Mieczysława Szatanka, wniosek przeciwny zgłosił Kol. Zdzisław Szramik. Kol. Tomasz Romanczyk zgłosił do ww. projektu poprawkę polegającą na wskazaniu, że zawiesza się wykonanie uchwały nr 25 do czasu Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy. Projekt uchwały w brzmieniu uwzględniającym zgłoszoną poprawkę został przyjęty przez Naczelną Radę Lekarską większością głosów przy 21 głosach za, 19 głosach przeciw, pozostałe osoby wstrzymały się od głosu. Należy zatem podkreślić, że uchwała nr 28/VI/11 została podjęta większością głosów i do czasu jej uchylenia lub zmiany określa kierunek działania samorządu lekarskiego.

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się ze stanowiskiem ww. Zespołu może w przypadku takiej jego rekomendacji zalecić lekarzom i lekarzom dentystom zaostrzenie formy protestu.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2011-12-29 12:00:44