1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Nowy test refundacyjny

Zamieszczamy nowy test refundacyjny dotyczący wystawiania recept refundowanych po 1.07.2012 r., przygotowany przez doktora Macieja Jędrzejowskiego i zaopiniowany przez Zespół Radców Prawnych NIL.
Pierwszy test został opublikowany 11 maja br. i znajduje się na stronie: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/test-refundacyjny.

Odpowiedzi wraz z podaniem przepisu źródłowego zamieszczono na końcu testu. Przy układaniu testu kierowano się zasadą maksymalnego bezpieczeństwa lekarza. Ze względu na niespójność przepisów i mnogość aktów prawnych dotyczących refundacji, możliwe są ich odmienne interpretacje.

1. Od 1.07.2012r uprawnienia do wystawiania recept refundowanych są definiowane przez:
A. ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej (art 34)
B. ustawę refundacyjną (art 2 ust. 14)
C. ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz ustawę refundacyjną
D. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z 8.03.2012
E. zarządzenie Prezesa NFZ nr 25/2012/DGL

2. Do wystawiania recept refundowanych po 1.07.2012 uprawnieni są:
A. lekarze ubezpieczenia zdrowotnego
B. lekarze wykonujący zawód, którzy podpiszą z NFZ umowę na wystawianie recept refundowanych
C. lekarze niewykonujący zawodu, którzy podpiszą z NFZ umowę na wystawianie recept refundowanych dla siebie i rodziny
D. wszyscy lekarze posiadający Prawo Wykonywania Zawodu
E. A, B, C

3. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to:
A. lekarz z którym Fundusz zawarł umowę na wystawianie recept
refundowanych
B. lekarz z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
C. lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
D. B i C
E. A, B, C

4. Posiadanie przez lekarza podwójnych uprawnień do wystawiania recept refundowanych (wynikających z zatrudnienia w charakterze Lekarza Ubezpiecznia Zdrowotnego oraz z podpisania umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych) oznacza że:
A. lekarz ma przydzielone 2 odrębne pule recept numerowanych
B. wybór puli recept numerowanej zależy od udzielenia świadczenia w ramach NFZ lub poza NFZ
C. w przypadku wypowiedzenia przez NFZ (lub przez lekarza) umowy upoważniającej do wystawiania recept lekarz nadal może wystawiać recepty refundowane jako Lekarz Ubezpieczenia Zdrowotnego
D. A, B i C
E. możliwe jest zamienne korzystanie z numerów recept przyznanych z tytułu obu uprawnień

5. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 25/2012/DGL wydane przez J. Paszkiewicza w dn. 30.04.2012r:
A. wprowadziło do umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych usuniętą z ustawy refundacyjnej zasadę zwrotu nienależnej refundacji leku
B. wprowadziło kary umowne po 300zł za każdą z 11 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli
C. umożliwiało zwiększenie wysokości kar umownych do 300% w kolejnych okresach kontrolnych
D. zostało zbojkotowane przez większość środowiska lekarskiego
E. A, B, C, D

6. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 25/2012/DGL z dn. 30.04.2012r w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych
A. zostało uchylone 1.07.2012 przez Zarządzenie 38/2012/DGL, a zawarte na jego podstawie umowy straciły ważność
B. nadal obowiązuje wraz z Zarządzeniem 38/2012/DGL
C. zostało uchylone 1.07.2012 przez Zarządzenie 38/2012/DGL, ale zawarte na jego podstawie umowy pozostają w mocy, o ile zostaną aneksowane do dnia 31.12.2012
D. zostało uchylone 1.07.2012 przez Zarządzenie 38/2012/DGL, ale wszystkie zawarte na jego podstawie umowy pozostają w mocy
E. obowiązuje w odniesieniu do lekarzy nie wykonujących zawodu

7. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 38/2012/DGL wydane przez A. Pachciarz w dn. 30.06.2012r:
1) umożliwiło zawieranie umów na wystawianie recept refundowanych z mocą obowiązującą wstecz
2) wprowadziło karę umowną 200zł za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę
3)wprowadziło karę umowną 300zł za każdą nieprawidłowo wystawioną receptę 4) wprowadziło dodatkowe kary umowne po 200zł za każdą z 8 nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli
5)ograniczyło nakładanie kar na lekarzy do sytuacji w których NFZ poniósł szkodę na skutek nieprawidłowego wystawienia recepty
6) wprowadziło karę 700zł za niewskazanie nowego miejsca wystawiania recept refundowanych
A. 1,2,4,6
B. 1,2,4,5,6
C. 1,2,4,5
D. 3,4,5
E. 3,4,6

8. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 38/2012/DGL przewiduje dodatkowo:
1) nieograniczone sumowanie się kar umownych
2)sumowanie kar umownych maksymalnie do wysokości 3-krotności średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
3) możliwość anulowania nałożonych kar umownych w przypadku bezbłędnego wystawiania recept w kolejnym okresie kontrolnym
4)zwiększenie wysokości kar umownych maksymalnie do 300% w przypadku powtarzania się nieprawidłowości w kolejnym okresie kontrolnym
5) możliwość dalszego dochodzenia przez NFZ odszkodowania na drodze sądowej w przypadku szkody przekraczającej wysokość kar umownych
6) możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez NFZ w przypadku niezastosowania się lekarza do zaleceń pokontrolnych (np. niezapłacenia kar umownych)
A. 1,3,5
B. 1,4,5,6
C. 2,4,5,6
D. 2,3,5,6
E. 1,4,5

9. Umowa upoważniająca do wystawiania recept refundowanych umożliwia nałożenie przez NFZ kary umownej w wysokości 200 zł za nieprawidłowo wystawioną receptę:
A. w przypadku jakiejkolwiek niezgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recept refundowanych
B. tylko w przypadku niezgodności z Rozporządzeniem MZ w sprawie recept
C. tylko w przypadku błędnego rozpoznania choroby lub niemerytorycznej ordynacji leku
D. tylko w przypadku wystawienia recepty niezgodnie z uprawnieniami pacjenta i wskazaniami rejestracyjnymi leku
E. w każdym przypadku, poza drobnymi uchybieniami formalnymi takimi jak błąd w adresie pacjenta, czy niewyraźnie odbita pieczątka

10. Na podstawie umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych NFZ ma prawo nałożyć dodatkową karę umowną w wysokości 200zł za następujące rodzaje nieprawidłowości stwierdzone w okresie kontroli:
1) błędne ustalenie lub oznaczenie odpłatności
2) nieprowadzenie dokumentacji medycznej
3) prowadzenie dokumentacji niezgodnie z przepisami (o ile ma wpływ na refundację)
4) niepowiadomienie Funduszu o zmianie danych osobowych
5) brak niezwłocznego zgłoszenia utraty lub zawieszenia PZW
6) niestaranne przechowywanie recept
7) nieudostępnienie dokumentacji medycznej w trakcie kontroli
8) udostępnienie osobom trzecim druków recept
9) niezwarcie aneksu wskazującego nowe miejsce udzielania świadczeń
10) ponowne wykorzystanie recepty numerowanej
11) niepowiadomienie NFZ o utracie recept
A.1,2,3,5,6,7,8,10
B.1,2,3,4,6,8,10,11
C.1,2,3,5,7,8,10,11
D.1,2,3,4,5,7,9,11
E.2,3,4,6,7,9,10,11

11. Adnotację o wystawieniu recepty refundowanej należy zamieścić w dokumentacji
medycznej:
A. zawsze
B. zawsze, z wyjątkiem wystawiania recept dla siebie lub rodziny
C. tylko w przypadkach wysokiej kwoty refundacji
D. tylko w przypadku recept wystawianych w ramach umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych
E. zawsze poza przypadkami wypisu ze szpitala, gdy wydano kartę wypisową z zaleceniami

12. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa:
1) Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2) Ustawa o zawodzie lekarza
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
4) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych
przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania
5) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania
6) Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
A. 1
B. 1,2
C. 1,3,4,5,6
D. 3
E. 1,2,3,4,5,6

13. Adnotacja w dokumentacji medycznej dotycząca wystawionej recepty powinna zawierać:
1) nazwę leku,
2) odpłatność
3) postać leku jeśli lek występuje więcej niż w jednej postaci, 4) dawkę leku jeżeli lek występuje więcej niż jednej dawce,
5) ilość leku przepisaną pacjentowi na receptach
6) sposób dawkowania,
7) adnotację o uprawnieniach szczególnych pacjenta
A. 1,2,3,4,5,6,7
B. 1,3,4,5
C. 1,2,3,4,5,6
D. 1,3,4,5,6
E. 1,6,7

14. Dokumentacja wizyty na której wystawiono receptę powinna zawierać następujące elementy (nie dotyczy recept pro auctore i pro familiae):
1) oznaczenie(dane) podmiotu udzielającego świadczenia (np. pieczęć praktyki lekarskiej)
2) dane pacjenta
3) numerację stron (w dokumentacji papierowej)
4) imię i nazwisko pacjenta na każdej stronie dokumentacji
5) datę dokonania wpisu
6) dane z wywiadu i badania przedmiotowego
7) rozpoznanie choroby
8) pięcioznakowy kod ICD10 (czwarty znak stanowi znak kropki)
9) informacje o wynikach badań
10) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych
11) informacje o zleconych badaniach
12) informacje o zaleceniach
13) informacje o przepisanych receptach
14) oznaczenie (dane) lekarza
15) adnotację o szczególnych uprawnieniach do świadczeń wraz podaniem numeru dokumentu potwierdzającego uprawnienia (dotyczy zoz)
A.2,5,6,7,12,13,14
B. wszystkie wymienione
C. tymi sprawami powinna zajmować się sekretarka medyczna
D. 1,2,5,6,7,12
E. najważniejsza jest relacja lekarz-pacjent, a zbytnia biurokracja tylko ją zaburza

15. Pacjentowi w trakcie hospitalizacji:
A. można wystawić receptę refundowaną na leki których brakuje na oddziale
B. można wystawić receptę refundowaną w trakcie przepustki
C. można jedynie wystawić receptę ze 100% odpłatnością
D. receptę refundowaną może wystawić lekarz POZ
E. należy zapewnić bezpłatne leki konieczne do wykonania świadczenia

16. Wystawienie recept dla pacjenta wypisywanego ze szpitala: 1) należy do obowiązków świadczeniodawcy (lekarza wypisującego) 2) może zostać dokonane przez lekarza POZ 3) nie musi być odnotowane w dokumentacji 4)powinno być odnotowane w obserwacjach z ostatniego dnia hospitalizacji 5)powinno być odnotowane w karcie wypisowej
A. 1,3
B. 2,3
C. 1,4
D. 1,5
E. Szpital nie ma obowiązku zapewnienia pacjentowi recept

17. Dokumentacja prowadzona w ramach praktyki lekarskiej różni się teoretycznie od dokumentacji w zakładzie opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń ambulatoryjnych:
A. obecnością oceny środowiskowej
B. brakiem konieczności zamieszczania adnotacji o szczególnych uprawnieniach do świadczeń
C. A i B
D. oceną zagrożeń na stanowisku pracy
E. brakiem obowiązku zamieszczania adnotacji o przepisanych receptach

18. Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie dokumentacji medycznej dokumentacja recept pro auctore i pro familiae:
1) jest prowadzona jako dokumentacja zbiorcza w formie wykazu
2) może być prowadzona łącznie dla wsystkich, lub odrębnie dla każdej z osób którym przepisywane są recepty pro familiae
3) może dotyczyć jedynie lekarza wystawiającego receptę, jego współmałżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa
4) powinna zawierać następujące dane w każdym wpisie: numer kolejny wpisu, datę wystawienia recepty, imię i nazwisko pacjenta, ewentualnie PESEL pacjenta lub datę urodzenia, rozpoznanie choroby, nazwę leku (ew. postać i dawkę), ilość leku, sposób dawkowania, pieczęć osoby uprawnionej
5) w przypadku prowadzenia odrębnych wykazów dla każdego z członków rodziny możliwe jest zamieszczanie klauzuli „kontynuacja leczenia”
A. wszystkie wymienione
B. 3,4
C. 1,2,3,4
D. 2,4,5
E. 3

19. Receptę pro familiae można wystawić następującym członkom rodziny: 1)matce, 2) teściowej, 3)bratowej, 4)dziecku współmałżonka z poprzedniego związku, 5)siostrze, 6)prababci, 7)bratu ojca, 8)wnuczce, 9)mężowi wnuczki
A.1,2,3,4,5
B.1,4,5,6,8
C.1,2,3,4,5,6
D. 1,5,6,8
E. wszystkim wymienionym

20. Członkom rodziny, którzy nie są małżonkiem, wstępnymi lub zstępnymi w linii prostej oraz rodzeństwem:
A. nie wolno wystawiać recept refundowanych
B. nie wolno w ogóle wystawiać recept
C. wolno wystawić receptę refundowaną na ogólnych zasadach (o ile lekarz wykonuje zawód i podpisał umowę z NFZ upoważniającą do wystawiania recept refundowanych)
D. wolno wystawić receptę nierefundowaną
E. C i D

21. Wystawienie recepty refundowanej bez wizyty lekarskiej, na podstawie zgłoszonego telefonicznie zapotrzebowania:
A. jest w pełni usankcjonowane w polskim prawie
B. może być podstawą uznania przez NFZ refundacji recepty za nieuzasadnioną ze względu na art. 42 ustawy o zawodzie lekarza mówiący o konieczności osobistego zbadania pacjenta przed orzekaniem o stanie jego zdrowia
C. jest dopuszczalne w przypadku choroby przewlekłej potwierdzonej stosownym zaświadczeniem od specjalisty
D. jest dopuszczalne ale jedynie sytuacjach nagłych
E. jest dopuszczalne ale jedynie w ramach tzw. porady recepturowej

22. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może kontynuować leczenie
farmakologiczne zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej:
A. w każdym przypadku
B. w przypadku posiadania zaświadczenia od specjalisty o rozpoznaniu i stosowanym leczeniu
C. nigdy
D. w przypadku posiadania wydanej przez specjalistę informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym: o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.
E. tylko gdy zaświadczenie o rozpoznaniu wydane jest przez specjalistę będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego

23. Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie dokumentacji medycznej, oznaczenie (dane) podmiotu udzielającego świadczenia w dokumentacji musi zawierać:
1) nazwę podmiotu
2) adres podmiotu
3) nr telefonu
4) resortowy kod identyfikacyjny podmiotu – w przypadków zakładów opieki zdrowotnej
5) nazwę jednostki organizacyjnej i jej kod resortowy – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej
6) nazwę komórki organizacyjnej w której udzielono świadczeń oraz jej kod resortowy – w przypadku zakładów opieki zdrowotnej
7) nr wpisu do rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską – w przypadku indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich
A.1,2,4
B.1,2,3,4
C.1,2,3,4,5
D.1,2,3,4,5,6
E. wszystkie wymienione

24. Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie dokumentacji medycznej oznaczenie (dane) pacjenta w dokumentacji musi zawierać:
1) imię i nazwisko
2) datę urodzenia
3) płeć
4) adres miejsca zamieszkania
5) adres miejsca zameldowania
6) PESEL
7) ew. imię, nazwisko oraz adres opiekuna prawnego
8) nr Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
9) nr telefonu
10) nr PESEL matki dziecka do 1 roku życia
11) kod Oddziału Wojewódzkiego NFZ
A.1,2
B.1,2,3,5,6
C. 1,2,3,4,6,7,10
D.1,2,3,4,6,8
E. Wszystkie wymienione

25. Przepisanie recepty refundowanej na której wydrukowane zostało logo świadczeniodawcy:
A. jest dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawne
B. może być powodem nałożenia na lekarza kary umownej w wysokości 200zł za nieprawidłowe wystawienie recepty
C. może być powodem uznania refundacji za nieuzasadnioną i obciążenia świadczeniodawcy kwotą refundacji leku
D. B i C
E. jest sprzeczne z rozporządzeniem MZ w sprawie recept ale nie pociąga negatywnych konsekwencji

26. Zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie dokumentacji medycznej, oznaczenie (dane)osoby dokonującej wpisu do dokumentacji musi zawierać:
1) imię i nazwisko
2) tytuł zawodowy (np. lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer)
3) uzyskane specjalizacje
4) adres zamieszkania
5) tytuł naukowy
6) numer prawa wykonywania zawodu
7) podpis
A. 1,2,3,6,7
B.1,3,6,7
C.1,3,5,67
D. 1,2,4,7
E. wszystkie wymienione

27. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept dane lekarza na recepcie:
A. muszą zawierać te same elementy co pieczątka lekarska w dokumentacji
B. muszą zawierać dodatkowo telefon do lekarza
C. muszą zawierać dodatkowo adres zamieszania lekarza
D. muszą zawierać jedynie imię, nazwisko oraz numeru prawa wykonywania zawodu
E. muszą zawierać tytuł zawodowy

28. Bez podawania na recepcie sposobu dawkowania można jednorazowo przepisać dla jednego pacjenta:
A. 2 opakowania leku
B. 2 najmniejsze opakowania leku
C. 2 najmniejsze opakowania leku określone w wykazie leków refundowanych
D. ilość leku odpowiadającą 2 najmniejszym opakowaniom określonym w wykazie leków refundowanych
E. ilość leku odpowiadającą 2 najmniejszym opakowaniom określonym w wykazie leków refundowanych, za wyjątkiem leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

29. Podając na recepcie sposób dawkowania leku można jednorazowo dla jednego pacjenta przepisać ilość leku niezbędną maksymalnie do:
A. 90-dniowego stosowania
B. 3-miesięcznego stosowania
C. 6-miesięcznego stosowania
D. 2-miesięcznego stosowania
E. w chorobie przewlekłej brak ograniczenia ilości leku

30. Za przepisanie z odpłatnością ryczałtową 2 opakowań tyroksyny po 50 ug (Euthyrox N, Letrox, Eltroxin) dla pacjenta z wolem, stosującego 50 ug leku dziennie, lekarzowi praktykującemu prywatnie grozi kara:
A. 200 zł
B. 400 zł
C. 600 zł
D. Jedynie zwrot nienależnej refundacji w wysokości 1 zł 54 gr
E. Nie grozi żadna kara o ile nie będzie błędów formalnych w dokumentacji

31. Za przepisanie recepty refundowanej jak w poprzednim pytaniu przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnionego w zoz w ramach kontraktu, lekarzowi grozi kara:
A. 200 zł
B. 400 zł
C. 600 zł
D. Regres kary nałożonej na świadczeniodawcę w kwocie zwrotu nienależnej refundacji w wysokości 1 zł 54 gr
E. Nie grozi żadna kara o ile nie będzie błędów formalnych w dokumentacji

32. Zamieszczanie na recepcie informacji i znaków nie stanowiących reklamy (np. pieczątki „Refundacja leku do decyzji NFZ”):
1) jest dozwolone 2) jest niedozwolone jeżeli informacje te i znaki nie są związane z przeznaczeniem recepty 3) uniemożliwia realizację recepty, 4) uzależnia realizację recepty od decyzji aptekarza, 5) nie może być podstawą do odmowy realizacji recepty 6) może być powodem nałożenia na lekarza kary umownej w wysokości 200zł z powodu „nieprawidłowego wystawienia recepty”
A. 1,5
B. 2,5,6
C. 2,3
D. 2,4,6
E. 1,4

33. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 określenie odpłatności leku refundowanego może odbywać poprzez
A. niewpisanie poziomu odpłatności
B. wpisanie symbolu P
C. wpisanie symbolu X lub 100%
D. wpisanie jednego z symboli: B, R, 30%, 50%
E. wszystkie powyższe

34. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 niewpisanie poziomu odpłatności oznacza:
A. uchylenie się lekarza od określenia poziomu odpłatności
B. przepisanie leku z najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu
C. przepisanie leku z najwyższą lub jedyną odpłatnością wynikającą z wykazu
D. przepisanie leku ze 100% odpłatnością
E. przepisanie leku bezpłatnie

35. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 wpisanie symbolu P w polu odpłatności oznacza:
A. uchylenie się lekarza od określenia poziomu odpłatności
B. przepisanie leku z najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu
C. przepisanie leku z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu
D. przepisanie leku ze 100% odpłatnością
E. przepisanie leku w chorobie przewlekłej

36. Przyczyną błędnego oznaczenia odpłatności leku może być
A. zmiana poziomu odpłatności danego leku w aktualnym wykazie leków refundowanych
B. przepisanie leku ze wskazań nieobjętych refundacją
C. wygaśnięcie decyzji o objęciu leku refundacją
D. wpisanie symbolu P w przypadku leku refundowanego w innych wskazaniach klinicznych
E. wszystkie powyższe

37. Lek może być refundowany:
A. we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach
B. jedynie w wybranych wskazaniach klinicznych
C. w dodatkowych wskazaniach pozarejestracyjnych określonych w wykazie leków refundowanych
D. A, B, C
E. we wszystkich wskazaniach wynikających z aktualnej wiedzy medycznej

38. Większość antybiotyków przepisywanych w warunkach ambulatoryjnych:
A. Może być przepisana z refundacją pod warunkiem odroczenia terapii do czasu uzyskania diagnostycznego wyniku posiewu wskazującego na określona etiologię bakteryjną odpowiadającą wskazaniom rejestracyjnym
B. Powinna być przepisywana ze 100% odpłatnością ze względu na brak możliwości szybkiego zdiagnozowania etiologii zakażenia i jego zgodności ze wskazaniami rejestracyjnymi
C. Może być przepisywana z refundacją pod warunkiem wcześniejszego pobrania posiewu, gdyż posiewy są zawsze w 100% diagnostyczne i zawsze potwierdzają infekcje typowym szczepem bakteryjnym
D. Może być przepisana z refundacją pod warunkiem wcześniejszego pobrania posiewu, gdyż zgodnie z opinią Prezes NFZ A. Pachciarz wykazanie lekowrażliwości drobnoustroju umożliwia ordynowanie pacjentom leków z właściwą odpłatnością refundacyjną
E. Może być przepisywana z refundacją w ramach terapii empirycznej bez potrzeby wykonywania posiewów

39. W przypadku antybiotykoterapii boreliozy:
A. należy przepisać antybiotyk z refundacją, określoną w Wykazie Leków Refundowanych dla zarejstrowanych wskazań klinicznych
B. należy przepisać antybiotyk bez zaznaczenia poziomu odpłatności
C. należy przepisać antybiotyk ze 100% odpłatnością ze względu na brak antybiotyków zarejestrowanych do leczenia boreliozy w Polsce i brak wpisania boreliozy jako odrębnego wskazania klinicznego w Wykazach Leków Refundowanych
D. nie należy w ogóle stosować antybiotykoterapii ze względu na brak antybiotyków zarejestrowanych do leczenia boreliozy w Polsce
E. można stosować pełnopłatny antybiotyk, niezarejestrowany do leczenia boreliozy, w ramach eksperymentu medycznego po uzyskaniu zgody komisji bioetycznej

40. Aktualnie dowodem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest:
A. każdy dokument który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
B. Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
C. oświadczenie pacjenta o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
D. kopia dowodu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
E. karta EKUZ

41. Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z 27.07.2012 przewiduje:
A. utworzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych
B. wprowadzenie możliwości potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń drogą elektroniczną
C. wprowadzenie możliwości złożenia przez pacjenta oświadczenia o prawa do świadczeń
D. A,B,C
E. Zniesienie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

42. Nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z 27.07.2012 ma wejść w życie:
A. 1.01.2013
B. 1.07.2012
C. z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw
D. 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Ustaw
E. 1.10.2012

43. NFZ powinien zawiadomić uprawnionego lekarza o planowanej kontroli recept refundowanych:
A. z 2-tygodniowym wyprzedzeniem
B. z tygodniowym wyprzedzeniem
C. na 3 dni robocze przed planowaną kontrolą
D. najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia
E. najpóźniej w chwili jej rozpoczęcia

44. W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 50/DGL/2012 liczba kontroli recept refundowanych:
A. ulegnie zmniejszeniu, gdyż kontrole będą miały jedynie charakter doraźny
B. ulegnie zwiększeniu ale kontrole będą ograniczone jedynie do najdroższych leków
C. ulegnie zwiększeniu ze względu na wprowadzenie systemowych kontroli recept refundowanych w oparciu o roczne plany kontroli, obejmujące co najmniej 3% kwoty kosztów refundacji
D. nie zmieni się
E. trudno powiedzieć

45. W skład zespołu kontrolnego NFZ kontrolującego dokumentację medyczną powinien wchodzić:
A. lekarz specjalista z danej dziedziny
B. lekarz
C. osoba posiadająca wyższe wykształcenie medyczne
D. osoba posiadająca wykształcenie medyczne
E. osoba będąca pracownikiem NFZ

46. Celem kontroli recept refundowanych przeprowadzanych przez NFZ jest:
A. odzyskawanie części środków finansowych przeznaczonych na refundację leków
B. efektywne zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na refundację leków
C. zastraszenie lekarzy i zniechęcenie do przepisywania leków refundowanych
D. ograniczenie wydatków na refundację do ustawowego limitu 17% budżetu NFZ
E. eliminowanie przypadków drastycznych nadużyć wśród lekarzy

47. Kontrole NFZ dotyczące recept refundowanych mogą być przeprowadzane pod względem:
A. prawidłowości użytych druków recept
B. prawidłowości użytych pieczęci nagłówkowych
C. prawidłowości użytych pieczęci lekarskich
D. czytelności danych na recepcie i prawidłowości dokonanych poprawek
E. wszystkie powyższe

48. Kontrole NFZ dotyczące recept refundowanych mogą dodatkowo dotyczyć
A. kompletności i poprawności danych niezbędnych do wystawienia recepty
B. przestrzegania zasad wystawiania recept, w tym zgodności danych umieszczonych na receptach z prowadzoną dokumentacją medyczną oraz z innymi regulacjami prawnymi
C. zgodności uprawnień świadczeniobiorcy umieszczonych na recepcie ze stanem faktycznym
D. udokumentowania zasadności wyboru refundowanych leków
E. wszystkie powyższe

49. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego należy zgłosić do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ w ciągu:
A. 7 dni
B. 7 dni roboczych
C. 14 dni
D. 28 dni
E. miesiąca

50. Całkowite bezpieczeństwo przy wystawianiu recept refundowanych zapewnia:
A. staranne przestrzeganie wszystkich przepisów prawa dotyczących recept
B. przepisywanie leków spoza listy refundacyjnej
C. przepisywanie leków spoza listy refundacyjnej na receptach nienumerowanych (bez kodu paskowego)
D. wpisywanie nazwy międzynarodowej leku
E. wszystkie powyższe

Odpowiedzi
1. Odpowiedź B (art. 2 ust. 14 oraz 63 ust. 13 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

2. Odpowiedź E (art. 2 ust. 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

3. Odpowiedź D (art. 5 ust. 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

4. Odpowiedź D (art. 2 ust 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, regulamin Systemu Numerowania Recept Lekarskich NFZ)

5. Odpowiedź E (§ 9 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom - www.nfz.gov.pl)

6. Odpowiedź C (§ 4 oraz § 2 ust 1 Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom - www.nfz.gov.pl)

7. Odpowiedź A (§ 3 ust. 1 oraz § 9 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom– www.nfz.gov.pl)

8. Odpowiedź B (§ 9 i § 10 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom– www.nfz.gov.pl)

9. Odpowiedź A (§ 9 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom – www.nfz.gov.pl)

10. Odpowiedź C (§ 9 ust. 1 pkt. 1 ppkt. a-h załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom– www.nfz.gov.pl)

11. Odpowiedź A (Art. 41 Ustawy o zawodzie lekarza oraz art. 24 ust 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

12. Odpowiedź C (art. 25 i 30 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

13. Odpowiedź D (§ 10 ust. 1 pkt. 5 ppkt. e oraz § 42 ust. 4 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

14. Odpowiedź B (§5, §6, §7, §10 ust. 1, §42 ust 1-4, §59 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz analogiczne przepisy dotyczące dokumentacji w zoz MON, MSWiA, MS)

15. Odpowiedź E (art. 35 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, § 12 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych)

16. Odpowiedź D (§ 12 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, § 22 ust. 3 pkt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz analogiczne przepisy dotyczące dokumentacji w zoz MON, MSWiA, MS)

17. Odpowiedź C (§ 59 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

18. Odpowiedź A (Rozdział 5a Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

19. Odpowiedź D (art. 2 ust 14 pkt c Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych)

20. Odpowiedź E (art. 2 ust 14 pkt b Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, art. 45 ust 1 Ustawy o zawodzie lekarza)

21. Odpowiedź B (art. 42 Ustawy o zawodzie lekarza)

22. Odpowiedź D (§ 12 ust. 5 i 6 Załącznika do Rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej)

23. Odpowiedź E (§ 10 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

24. Odpowiedź C (§ 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz art. 25 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

25. Odpowiedź D (§ 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, § 9 ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom, § 31 ust. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych)

26. Odpowiedź A (§ 10 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

27. Odpowiedź D (§ 3 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

28. Odpowiedź E (§ 8 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

29. Odpowiedź A (§ 8 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

30. Odpowiedź B (§ 8 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept, aktualny Wykaz Leków Refundowanych)

31. Odpowiedź D (§ 31 ust. 1 załącznika Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, art. 415 Kodeksu Cywilnego)

32. Odpowiedź B (§ 2 ust. 3 oraz § 16 ust. 4 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

33. Odpowiedź E (§ 6 ust. 1 pkt. 6-7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

34. Odpowiedź C (§ 6 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

35. Odpowiedź B (§ 6 ust. 1 pkt. 6 b Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

36. Odpowiedź E (art. 6 ust. 1 oraz art 37 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, § 6 ust. 1 pkt 6 b Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

37. Odpowiedź D (art. 6 ust. 1 oraz art 40 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

38. Odpowiedź B (art. 6 ust. 1 oraz art 37 ust. 2 Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Wykazy Leków Refundowanych publikowne w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia, Charakterystyki Produktów Leczniczych dostępne na stronie www.urpl.gov.pl)

39. Odpowiedź C (Wykaz Leków Refundowanych, Charakterystyki Produktów Leczniczych antybiotyków)

40. Odpowiedź A (art. 240 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

41. Odpowiedź D (art. 1 ust. 4 Ustawy z 27 lipca 2012 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

42. Odpowiedź A (art. 6 Ustawy z 27 lipca 2012 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

43. Odpowiedź E (§ 19 ust. 1 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

44. Odpowiedź C (§ 7 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

45. Odpowiedź D (§ 17 ust. 1 pkt. 1 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

46. Odpowiedź B (§ 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i
prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

47. Odpowiedź E (§ 3 ust. 1 pkt 1-2 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

48. Odpowiedź E (§ 3 ust. 1 pkt 3-6 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

49. Odpowiedź A (§ 37 ust. 1 i 5 Zarządzenia Nr 50/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne)

50. Odpowiedź C (art. 48 ust. 7 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

Test przeznaczony jest do nieodpłatnego udostępnienia w środowisku lekarskim w celach edukacyjnych. Niedozwolone jest komercyjne wykorzystywanie testu w jakiejkolwiek formie.
Maciej Jędrzejowski
mjedrzejowski@ozzl.org.pl
1.10.2012

 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-10-05 10:03:31