1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Recepty pro auctore i pro familia - korespondencja Prezesa NRL z Ministerstwem Zdrowia

W odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne przepisów prawa w zakresie recept pro familia i pro auctore, zgłaszane przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz przesłał 22 listopada 2016 r. następujące wyjaśnienia:

"Odpowiadając na Pana pismo z dnia 27 października 2016 r. (znak: NRL/ZRP/WI/837- 1/1816/2016) dotyczące wątpliwości interpretacyjnych na gruncie art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie możliwości wystawiania przez lekarzy recept pro auctore oraz pro familia na rzecz pacjentów, o ktorych mowa w art. 43a ust. 1 ustawy, proszę o przyjęcie poniższej informacji.
Jak słusznie Pan zauważa zastosowane rozwiązanie legislacyjne dotyczące umożliwienia wystawiania recept pro auctore pro familia na rzecz pacjentów, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy przez wszystkich lekarzy jest powieleniem rozwiązania zastosowanego w treści obowiązującego do dnia 12 grudnia 2015 r. art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Celem Ministerstwa Zdrowia, przy ustalaniu takiej treści przepisu przekazanego na Radę Ministrów, która to z kolei skierowała go pod obrady Parlamentu, było właśnie uniknięcie wątpliwości interpretacyjnych poprzez zastosowanie brzmienia o ugruntowanej wykładni, w myśl której recepty pro auctore pro familia mogą być wystawiane przez lekarzy, którzy zaprzestali wykonywania zawodu - a więc takich, którzy w danym momencie nie dokonują swoich czynności w sposób zarobkowy. Tym samym uprawnienie takie posiadają nie tylko lekarze, którzy zgodnie z wewnętrznymi przepisami samorządu lekarskiego złożyli wniosek o zaprzestanie wykonywania zawodu, ale również lekarze, którzy są czynni zawodowo, ale wystawiają receptę pro auctore lub pro familiae poza swoją działalnością zarobkową.
Na zakończenie chciałbym podziękować za Pana sugestie dotyczące klaryfikacji brzmienia art. 43a ust. 1 ustawy. Proponowane przez Pana kierunki zmian zostaną wzięte pod uwagę w przypadku rozpoczęcia prac nad zmianami regulacji dotyczących tzw. projektu leki 75+".

Treść korespondencji - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data opublikowania: 2016-12-12 09:38:44