1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Refundacja: spotkanie w Ministerstwie Zdrowia 20 czerwca 2012

W dniu 20 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie powołanego przez NRL Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu w osobach:

  1. dr Jacek Kozakiewicz – Przewodniczący Zespołu
  2. prof. Andrzej Matyja
  3. dr Krzysztof Makuch
  4. dr Jarosław Wanecki
  5. dr Jolanta Szczurko
  6. dr Zdzisław Szramik

a także zaproszeni przez Ministra Zdrowia p.o. Prezesa NFZ Zbigniew Teter, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Grzegorz Kucharewicz oraz przedstawiciele samorządu aptekarskiego.

Z ramienia Biura Naczelnej Izby Lekarskiej obecni byli:

1. mec. Wojciech Idaszak – radca prawny ZRP NIL

2. Agnieszka Seweryniak

Na wstępie Minister B. Arłukowicz podsumował działania resortu zdrowia podejmowane w ostatnich miesiącach, zmierzające do dokonania niezbędnych korekt legislacyjnych, także w zakresie ustawy refundacyjnej, których ostatnim etapem było złożenie wniosku o odwołanie Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza.

Jako główne powody odwołania Prezesa Paszkiewicza, Minister Arłukowicz podał:

- niewłaściwy sposób komunikacji NFZ z MZ, środowiskiem lekarzy, aptekarzy, pacjentów;

- zbyt zdecydowany wpływ Prezesa NFZ na tworzenie dotychczasowej polityki zdrowotnej państwa - ośrodkiem kreującym politykę zdrowotną winno być Ministerstwo Zdrowia;

- konieczność uproszczenia drogi do leczenia pacjenta;

- konieczność „wyprowadzenia” wyceny procedur medycznych z NFZ – działania te powinien przejąć inny podmiot, NFZ powinien pełnić rolę wyłącznie płatnika.

 

Minister zasygnalizował również konieczność wyeliminowania „uznaniowości” w trakcie kontroli przeprowadzanej przez NFZ oraz zwiększenia roli samorządu regionalnego i oddziałów regionalnych NFZ.

 

Minister zapowiedział, że po powołaniu nowego szefa NFZ, które powinno nastąpić w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, rozpocznie się bezzwłocznie seria konsultacji z odpowiednimi środowiskami, w celu systemowej poprawy pakietu ustaw. W pierwszym etapie Minister zdrowia będzie dążył do zorganizowania spotkania nowego Prezesa NFZ ze środowiskiem lekarskim.

Podkreślił też, że w ciągu ostatnich 3 tygodni, dzięki dobrej współpracy z panem Zbigniewem Teterem - p.o. Prezesa NFZ, nastąpiła wyraźna poprawa komunikacji pomiędzy MZ a NFZ, a pierwszym najważniejszym zadaniem, które zostało zrealizowane, było zapewnienie możliwości leczenia dla pacjentów chorych onkologicznie, co zostało umożliwione dzięki wydaniu przez NFZ zarządzenia z 15 czerwca (import równoległy leków). Kolejne zarządzenie w tej sprawie zostanie wydane 25 czerwca.

Omawiając kwestię odwołania Prezesa Paszkiewicza, Minister podkreślił, że resort zdrowia dwukrotnie przedstawiał Prezesowi Paszkiewiczowi swoje uwagi do projektu umów – i dwukrotnie zostały one nieuwzględnione przez NFZ. Przyznał też, że w ocenie MZ, umowy te są źle skonstruowane, a główne zastrzeżenie dotyczy również zakresu odpowiedzialności lekarzy, który w umowach został ustalony w stopniu nieadekwatnym do prowadzonej działalności.

Minister podkreślił, że w okresie przejściowym nie ma możliwości dokonania żadnych zmian prawnych, ani też zawieszenia podpisywania umów, oraz zaapelował do środowiska lekarskiego o cierpliwość.

W odpowiedzi na wystąpienie Ministra Arłukowicza, głos zabrał Przewodniczący Zespołu dr Jacek Kozakiewicz, dziękując na wstępie Ministrowi za Jego działania, które doprowadziły do odwołania Prezesa Paszkiewicza (o co postulował m.in. Krajowy Zjazd Lekarzy, Naczelna Rada Lekarska i wiele innych organizacji lekarskich). Dr J. Kozakiewicz przedstawił Ministrowi i p.o. Prezesowi NFZ projekt umowy opracowany przez zespół NRL powołany do negocjowania z NFZ treści wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, który zakłada ponoszenie przez strony adekwatnej odpowiedzialności.

Przewodniczący Zespołu zaznaczył, że celowe byłoby wypracowanie wspólnego komunikatu dla środowiska pacjentów, które zaniepokojone jest perspektywą ograniczenia dostępu do leków po 1 lipca 2012, związaną z zapowiedzią masowego protestu lekarzy przy wystawianiu recept na leki refundowane. Zgodnie z postulatami samorządu lekarskiego, a także stanowiskiem przedstawicieli organizacji lekarskich z dnia 25 maja br., konieczne jest także wykreślenie z ogólnych warunków umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zapisów paragrafu 13 o karach umownych.

Przewodniczący Zespołu poinformował, że na najbliższym posiedzeniu NRL zapadną ustalenia dotyczące postępowania rekomendowanego lekarzom po 1 lipca. W związku z tym ewentualna, pisemna deklaracja Ministra Zdrowia co do planowanych najbliższych działań byłaby istotna przy podejmowaniu decyzji przez NRL, na posiedzenie której środowisko lekarskie oczekuje z niecierpliwością.

W trakcie dyskusji zarówno Przewodniczący Zespołu jak i inni Członkowie Zespołu wielokrotnie sugerowali aby p.o. Prezesa NFZ, pan Zbigniew Teter, podjął decyzję anulującą krytykowane zarówno przez środowisko lekarskie jak i Ministra Zdrowia zarządzenie b. prezesa NFZ, nie czekając na objęcie stanowiska przez nowego Prezesa NFZ.

Minister B. Arłukowicz wielokrotnie jednak podkreślał, że jest to niemożliwe. Zdaniem Ministra do czasu wyboru nowego Prezesa NFZ żadne działania w tym zakresie nie mogą być podejmowane, a otrzymany dziś projekt umowy NRL musi być skonsultowany z nowym Prezesem NFZ. Minister stanowczo zaapelował o cierpliwość i współpracę ze strony środowiska lekarskiego, przypominając, że dotychczas wywiązywał się ze składanych obietnic i po wyborze nowego Prezesa NFZ w ciągu kilku dni zostaną dokonane odpowiednie zmiany w umowach.

Przewodniczący Zespołu przypomniał, że nie zostały zrealizowane przez Ministra Zdrowia wszystkie ustalenia dokonane podczas negocjacji w dniu 4 stycznia tj.: niedokonano definicji nieudokumentowanych względów medycznych, nadal brak jest także odpowiednich zapisów o możliwości odwołania od decyzji kontrolnych.

Wobec uzależnienia przez Ministra Zdrowia wprowadzenia nowego Zarządzenia od powołania nowego Prezesa NFZ, Przewodniczący Zespołu zapytał wprost, co w takim razie powinno się rekomendować dziesiątkom tysięcy lekarzy, którzy nie podpisali przesłanych aneksów do umów.

Minister B. Arłukowicz oświadczył, że przyjmuje do wiadomości, że część lekarzy nie podpisze umów a część lekarzy podpisze (zdaniem Ministra podpisało już ok. 50%) Wg. Ministra i tak w najbliższym czasie będzie opracowany aneks do umów, który będzie odpowiednio regulował odpowiedzialność lekarzy. Minister podkreślił, że nie widzi rozbieżności merytorycznych pomiędzy resortem zdrowia a NRL w tym zakresie, i jeszcze raz apeluje o cierpliwość do czasu powołania nowego Prezesa NFZ.

 

W tej sytuacji głos zabrał Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr Grzegorz Kucharewicz, który oświadczył, iż samorząd aptekarski wykazuje pełne zrozumienie dla postulatów samorządu lekarskiego w omawianych sprawach. Prezes dr G. Kucharewicz zaznaczył jednocześnie, iż wobec zgłoszonej przez Ministra Zdrowia potrzeby złagodzenia kar dla lekarzy, środowisko aptekarskie będzie oczekiwać takiego samego złagodzenia kar.

Prezes NRA zapytał również jak mają postępować apteki po 1 lipca, w sytuacji gdy będą miały do czynienia z różnego rodzajami recept.

Minister B. Arłukowicz zaznaczył, że apteki będą mogły realizować tylko te recepty, które zostały wystawione zgodnie z obowiązującym prawem.

Prezes NRA zaapelował o wydanie jasnego komunikatu dla pacjentów oraz zainteresowanych środowisk, w związku z panującym chaosem informacyjnym i niepokojem społecznym.

Członek Zespołu NRL dr Zdzisław Szramik, wskazywał w dyskusji , że obecny bałagan, z którym boryka się administracja państwowa jest spowodowany przez nią samą, przez stanowienie złego prawa, a następnie obarczanie odpowiedzialnością środowiska lekarskiego, które nie chce być sprowadzone do roli urzędników NFZ.

Dr Zdzisław Szramik wystąpił również, w nawiązaniu do wniosku przewodniczącego Zespołu dr Jacka Kozakiewicza, o złożenie przez Ministra deklaracji, że będzie dążył do zmiany w rozporządzeniu o OWU w części dot. kar dla świadczeniodawców.

Minister B. Arłukowicz podkreślił, że deklaruje wolę dokonania wielu zmian systemowych, oraz widzi wiele obszarów do naprawy, nie tylko w części dot. kar, prosi jednak ponownie o zaufanie i cierpliwość oraz czas konieczny do przeprowadzenia zmian.

Jacek Kozakiewicz

Przewodniczący Zespołu NRL

 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2012-06-28 14:36:32