1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wyrok sądu I instancji oddalającego powództwo NFZ o zwrot refundacji

W dniu 10.02.2015 r. z ramienia NFZ Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego we Wrocławiu skierowany został pozew przeciwko lekarzowi o zwrot kwoty 16.013,44 zł z odsetkami ustawowymi. Przeprowadzona przez NFZ kontrola wykazała, iż pozwany przez kilka miesięcy wystawiał recepty na leki i wyroby medyczne podlegające refundacji choć nie miał podpisanego aneksu przedłużającego ważność umowy z Funduszem.
NFZ wskazał, iż poniósł szkodę, której wysokość odpowiadać miała wartości refundacji wypłaconej w oparciu o bezprawnie wystawione recepty. Pozwany otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym od którego wniósł sprzeciw w dniu 24.04.2014 r.
Pozwany zarzucił, że powództwo nie zostało udowodnione przez stronę powodową. Na jego korzyść przemawia fakt, iż w lutym 2012 roku uchylone zostały art. 48 ust. 8 i 9 ustawy refundacyjnej co jednoznacznie wskazuje, iż ustawodawca chciał wyłączenia możliwości karania lekarzy poprzez nakazywanie im zwrotu refundacji. Beneficjentem refundacji nie jest ani lekarz, ani aptekarz lecz pacjent, zaś finansowanie refundacji jest zadaniem strony powodowej. Zdaniem oskarżonego uwzględnienie żądania pozwu prowadziłoby do nieuprawnionego przysporzenia strony powodowej kosztem pozwanego, a także pogwałcenia konstytucyjnej zasady prawa pacjenta do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Pozwany wskazał, iż pacjenci, którzy otrzymali leki przeciwzakrzepowe byli po leczeniu operacyjnym – nieprzyjmowanie ich wiązałoby się z doprowadzeniem do stanu zagrożenia ich życia. Zatem istotą działań oskarżonego była realizacja podstawowego obowiązku jakim jest leczenie chorych.
Dodatkowo strona powodowa nie poniosła żadnej szkody z tytułu wystawienia przedmiotowych recept, ponieważ wszystkie wymienione w pozwie zostały wystawione na rzecz świadczeniobiorców uprawnionych do refundacji. Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku oraz uwag pozwanego uznał za zasadne nieobciążanie strony powodowej kosztami.

Oprac. Wojciech Idaszak, Edyta Biegluk

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-06-23 13:43:14