1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Oddalone powództwo Narodowego Funduszu Zdrowia

NFZ złożył pozew przeciwko lekarzowi domagając się zapłaty kwoty 1 710, 81 zł z ustawowymi odsetkami. Jako powód złożenia pozwu wskazał uszczerbek poniesiony przez powoda na skutek działań pozwanego będącego lekarzem, polegających na wystawianiu recept refundowanych, finansowanych lub współfinansowanych przez powoda, pomimo braku uprawnienia do wystawiania recept. Powód wystąpił do pozwanego z propozycją zawarcia nowej umowy upoważniającej do wystawiania recept jednak propozycja ta pozostała bez odpowiedzi. W tej sytuacji umowa, zgodnie z ustawą refundacyjną przestała obowiązywać, zaś lekarz nie mógł wstawiać recept na zakup leków refundowanych. NFZ wskazał, iż bezprawne wypisywanie recept spowodowało powstanie uszczerbku w majątku funduszu. Sąd Rejonowy w Końskich (Wydział I Cywilny) oddalił powództwo, wskazując iż do ustalenia odpowiedzialności cywilnej za poniesioną szkodę niezbędne jest określenie szkody, zawinionego zachowania (działania lub zaniechania) oraz łączącego je normalnego, adekwatnego związku przyczynowego. W ocenie Sądu na skutek działań pozwanego nie doszło do powstania szkody. W uzasadnieniu wyroku podniesione zostało również, iż z refundacji skorzystały osoby, które były ubezpieczone a więc pacjenci, którym z zasady przysługiwało prawo do refundacji. Podkreślono również, iż NFZ nie może żądać od lekarza zwrotu pieniędzy za leki przepisane na błędnie wypełnionej recepcie, jeśli pacjentowi były istotnie potrzebne. O szkodzie nie można mówić w sytuacji, kiedy leki przypisano zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej a ich ordynacja była konieczna dla zdrowia i życia pacjentów ubezpieczonych – a zatem uprawnionych do refundacji. Sąd orzekł również, iż z uwagi na fakt, że lekarz nie był świadom, iż przestała obowiązywać go umowa z NFZ nie sposób uznać jego działanie za bezprawne.

Oprac. Wojciech Idaszak, Edyta Biegluk

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-06-23 13:45:13