1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie lekarza

Dnia 14.11.2014 Sąd Najwyższy rozpoznał skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego, którym na rzecz NFZ zasądzono od pozwanego lekarza kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych, jako kwoty nienależnie zrefundowanych recept lekarskich wystawianych przez tego lekarza pro familia i pro auctore. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony wyrok w sprawie lekarza i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy uznał, iż pozwany był uprawniony do otrzymywania leków, których równowartości zażądał powód. Sąd Najwyższy nakazał również Sądowi Okręgowemu rozważenie, czy fakt nienależnego wykonania umowy między pozwanym a NFZ uzasadnia obciążenie pozwanego obowiązkiem zapłaty kwoty stanowiącej pełną równowartość leków refundowanych przepisanych przez tego lekarza. Sąd Najwyższy stwierdził, że: Podstawowe znaczenie dla stwierdzenia odpowiedzialności pozwanego za nienależyte wykonanie umowy ma zaś ustalenie, czy stwierdzone braki w dokumentacji med. prowadzonej przez niego pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym, z tym że leki refundowane przez NFZ trafiły w całości lub w części do osób nieuprawnionych do otrzymania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Sąd Najwyższy orzekł, iż z umowy zawartej pomiędzy pozwanym a powodem nie wynika wprost, iż braki w dokumentacji medycznej mogą stanowić podstawę do żądania od lekarza zwrotu kosztów refundacji leków, które poniósł NFZ. Stwierdzono, iż żądanie zwrotu wartości refundowanych leków wypisanych przez lekarza wyłącznie w oparciu o stwierdzone braki w dokumentacji medycznej jest bezzasadne. Bez wykazania, iż leki i świadczenia medyczne trafiły do nieuprawnionych osób żądanie zwrotu kosztów refundacji jest bezpodstawne. Jeżeli zaś leki trafiają do pacjentów uprawnionych do korzystania z nich wówczas koszty z mocy prawa ponosi NFZ. Sąd Najwyższy przyjął stanowisko, iż w tej sytuacji żądanie od lekarza zwrotu kosztów nie ma żadnej podstawy prawnej.

Przedmiotowa sprawa rozpoznawana była na podstawie przepisów umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane zawartej w 2005 r. (tj. przewidującej sankcje w postaci zwrotu równowartości kwoty nienależnej refundacji).
Oprac. Wojciech Idaszak, Edyta Biegluk

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-04-24 12:32:49