1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wyrok w sprawie zwolnienia z podatku VAT

W dniu 30 stycznia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał skargę podatnika w sprawie zwolnienia zagranicznych usług medycznych z podatku VAT. Podatnik świadczy usługi medyczne oferujące pacjentom możliwość wykonania testu prenatalnego, którego wykonanie w Polsce jest niemożliwe. Usługa polega na pobraniu materiału do badania w Polsce oraz wykonanie badań laboratoryjnych nad powierzoną próbką w placówce zagranicznej. W związku z wykonywaną działalnością podatnik zwrócił się do organów podatkowych z pytaniem, czy w przypadku importu usług medycznych, polegających na wykonaniu ww. testu od podmiotu z siedzibą poza granicami kraju możliwe jest korzystanie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ust. O podatku od towarów i usług. Organy podatkowe wydały interpretację, w myśl której zwolnienie z art.43 ust.1 pkt.18 ustawy o podatku od towarów i usług jest możliwe tylko, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
1) Świadczone usługi w zakresie opieki medycznej służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (także w zakresie dostawy oraz świadczenia usług ściśle z nimi związanych);
2) Usługi wykonywane są przez podmioty zarejestrowane w Polsce jako podmioty lecznicze działające pod rządami ustawy o działalności leczniczej;

Wojewódzki Sąd administracyjny po rozpatrzeniu skargi podatnika dotyczącej powyższej decyzji, stwierdził iż art. 43 nie zawęża zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego, ani poprzez wskazanie, że usługa ma być świadczona przez krajowy podmiot leczniczy, ani poprzez odesłanie wprost do wymogów formalnych stawianych podmiotom leczniczym działającym w Polsce zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. W uzasadnieniu orzeczenia WSA odniósł się również do polskiego porządku prawnego art. 132 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Przyjęto, iż skoro na państwie ciąży obowiązek zapewnienia obywatelom dostępności opieki medycznej – państwo nie powinno opodatkowywać wartości dodanej, powstałej w toku wykonywania działalności polegającej na realizacji tego rodzaju świadczeń. Zwolnienie od podatku VAT usług medycznych ma na celu zmniejszenie kosztów świadczenia tego rodzaju usług, a w konsekwencji spowodowanie większej ich dostępności i powszechności. Sąd orzekł również, iż dla korzystania ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje fakt, że świadczeniodawca jest podmiotem zagranicznym, niespełniającym przesłanek uznania go za podmiot leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. W ocenie WSA bowiem „podmiot leczniczy" to jakikolwiek podmiot świadczący usługi służące zachowaniu lub polepszeniu stanu zdrowia zgodnie z wiedzą medyczną, korzystający przy wykonywaniu usług z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Dla korzystania ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 bez znaczenia pozostaje fakt, że świadczeniodawca jest podmiotem zagranicznym.

Wyrok nie jest prawomocny.
Oprac. Michał Kozik, Edyta Biegluk

Opublikował: Edyta Biegluk

Data opublikowania: 2015-04-24 12:42:27