1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW 

Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23- 28, zaprasza do składania ofert na nabycie 73 (słownie: siedemdziesiąt trzy) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, spółki APRIL Polska Medbroker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000096287.

Łączna wartość nominalna udziałów przeznaczonych do zbycia wynosi 36.500,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych). 

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 10 października 2019 r. (włącznie) do godziny 12.00 na adres: Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na zakup udziałów spółki APRIL Polska Medbroker” lub osobiście w Sekretariacie Biura (I piętro, pokój 8) Naczelnej Izby Lekarskiej”. Decyduje moment wpływu do Naczelnej Izby Lekarskiej. 

Wszelkie informacje oferenci mogą uzyskać droga elektroniczną w terminie do dnia 10 października 2019 r. Kontakt: sekretariat@hipokrates.org

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2019 r.

Naczelna Izba Lekarska zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert. 

Oferta zakupu powinna zawierać: 

  1. Liczbę udziałów, jaką oferent zamierza zakupić. 
  2. Proponowaną cenę za jeden udział, nie niższą niż wartość nominalna udziału. 
  3. Oświadczenie oferenta, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej zapłatę ceny za udział. 

Zbycie udziałów zgodnie z § 11 umowy spółki wymaga uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Oferent zostanie powiadomiony o decyzji Zgromadzenia Wspólników. 

Ponadto Naczelna Izba Lekarska informuje, że zgodnie z umową spółki APRIL Polska Medbroker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnikom przysługuje prawo pierwokupu udziału na następujących warunkach:

  1. W przypadku zbycia udziałów przez jednego ze wspólników, wspólnikowi April Polska Broker Sp. z o.o. przysługuje prawo pierwokupu oferowanych do zbycia udziałów przed innymi wspólnikami. 
  2. Prawo pierwszeństwa April Polska Broker Sp. z o.o. może wykonać w terminie czterech tygodni od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały wyrażającej zgodę na zbycie udziałów oraz cenę sprzedaży udziałów – poprzez złożenie zbywającemu oświadczenia woli w zakresie nabycia udziałów. W razie nieskorzystania z tym terminie z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów mogą skorzystać pozostali wspólnicy.
  3. W przypadku nie skorzystania przez April Polska Broker Sp. z o.o. z prawa pierwokupu, pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych udziałów. W przypadku, gdy z prawa pierwszeństwa chce skorzystać więcej niż jeden wspólnik, przeznaczone do zbycia udziały przysługują zainteresowanym wspólnikom w stosunku do udziałów dotychczas przez nich posiadanych. 
  4. Prawo pierwszeństwa wspólnicy mogą wykonać w terminie czterech tygodni od podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały wyrażającej zgodę na zbyci udziałów oraz cenę sprzedaży udziałów – poprzez złożenie zbywającemu oświadczenia woli w zakresie nabycia udziałów. W razie nieskorzystania z prawa pierwszeństwa w tym terminie wspólnik, który uzyskał zgodę Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów może swobodnie nimi rozporządzać. Po bezskutecznym upływie tego terminu wspólnik zbywający może sprzedać udziały dowolnemu nabywcy. 

Naczelna Izba Lekarska zastrzega sobie prawo wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie dalsze negocjacje oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.