1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Dokumenty ODZ

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów został powołany Uchwałą Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej. Zadaniami Ośrodka są:
1. Wspieranie członków okręgowych izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego,
2. Prowadzenia bazy informacyjnej o akredytowanych zdarzeniach edukacyjnych oraz udostępnianie jej lekarzom i lekarzom dentystom, opiniowanie wniosków skierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i akceptację programu kształcenia,
3. Opiniowanie preliminarza budżetowego Naczelnej Izby Lekarskiej w części dotyczącej doskonalenia zawodowego,
4. Opiniowanie rozliczenia okręgowych izb lekarskich z dotacji udzielonej przez Naczelną Izbę Lekarską.

Dokumenty dotyczące organizacji i pracy ODZ:

1. Uchwała  Nr 102/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania okregowym izbom lekarskim dotacji do organizowanego przez nie doskonalenia zawodowego oraz okreslenia trybu działania Osrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej 102/12/P-VI

2. Uchwała Nr 15/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008 r. w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej 15/08/V

3. Uchwała Nr 4/09/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2009 w sprawie powołania Rady Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów 4/09/V

4. Uchwała Nr 52/09/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej 52/09/P-V

5. Załącznik nr 1 do Uchwały 52/04/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej "Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej"  (uchwały, tryb pracy, plany pracy, zadania itp) zał 52/09/P-V