1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Maciej Rogala

Dr Maciej Rogala – pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Specjalizuje się w praktycznym kształceniu podyplomowym lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia oraz projektach szkoleniowych z obszaru zarządzania strategicznego w placówkach medycznych, budowania relacji personel medyczny-pacjent oraz wpływu komunikacji marketingowej podmiotów leczniczych na różne grupy interesariuszy. Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i doradcze zdobyte na rynku usług medycznych w jednostkach podstawowej oraz specjalistycznej - ambulatoryjnej i szpitalnej – opieki zdrowotnej. Członek zespołu międzynarodowego projektu naukowego „ProHealth 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors, w którym pełni funkcję badacza i trenera. Członek zespołu eksperckiego w ramach analizy perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment - HIA) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, Programu PL 13 współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 – w ramach konsorcjum „Nauka i Zdrowie”. Kierownik naukowy kursu doskonalącego „Efektywna komunikacja lekarz-pacjent oraz komunikacja z otoczeniem rynkowym – zasady i praktyczne wskazówki dla lekarzy oraz kadry menedżerskiej w podmiotach leczniczych” w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Doktor nauk o zdrowiu (WNZ UJ CM). W zakresie kształcenia podyplomowego ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, absolwent Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (podyplomowe studia - ekonomika i zarządzanie firmami) oraz studiów podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.