1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Szkolenia Unijne

AKTUALNE PROJEKTY: 

„Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kursów doskonalących z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz podniesienie jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami.  Projekt rozpoczął się w marcu br. i trwać będzie do końca 2018 r.

Szkolenia prowadzone będą na terenie całej Polski. Program kursów przygotowany zostanie zgodnie z opracowanymi w ramach projektu wytycznymi i standardami postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki zgodne z zasadami Evidence Based Medicine.

Uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności (potwierdzone egzaminem końcowym) niezbędne do prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia, w tym w szczególności do wykonywania badań określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezbędnych w profilaktyce.

UWAGA!!  BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki – 5 modułów do wyboru. Poniżej najbliższe tematy i terminy szkoleń:

Terminy na stronie projektu- tutaj

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - czytaj więcej na stronie projektu - tutaj

 

                                                                                                                                        "Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów"

 

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Szkolenia te o tematyce medycznej oparte są o Evidence Based Medicine. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 roku do 29 lutego 2020 roku. 

Głównym jego celem jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne jaki i praktyczne. Szkolenia prowadzone będą na terenie całej Polski. 

Uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności (potwierdzone egzaminem końcowym) niezbędne do prawidłowego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Więcej informacji na stronie projektu - tutaj

PROJEKTY ZAKOŃCZONE: 

„Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Projekt rozpoczyna się 1 kwietnia br. i trwać będzie do 31 marca 2019 roku.

Głównym jego celem jest podniesienie kwalifikacji wyżej wymienionych osób poprzez szkolenia w zakresie zarządzania placówkami medycznymi, a tym samym dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia.

Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać w dużym stopniu wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, czyli takich zdarzeń natury medycznej, które wywołują negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika badania klinicznego.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Na realizację projektu, Lider- Fundacja My Pacjenci, we wrześniu 2016r. zawarła umowę nr POWR.05.02.00-00-0008/16 z Ministerstwem Zdrowia.

Głównym celem projektu jest rozwijanie społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych.

W ramach projektu, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia poddane ma być pod konsultacje społeczne, 10 aktów prawnych najistotniejszych dla pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych. Wynikiem konsultacji każdorazowo będzie opracowana przez partnerów projektu Razem dla Zdrowia rekomendacja zmian, które będą służyły lepszemu dostosowaniu systemu opieki zdrowotnej do potrzeb pacjentów, lekarzy, pielęgniarek oraz aptekarzy.

Projekt realizowany będzie do września 2018r.

Z wnioskami płynącymi z dotychczas przeprowadzonych badań ankietowych i wywiadów pogłębionych można się zapoznać na stronie internetowej projektu Razem dla Zdrowia.

Zachęcamy również do zapoznania się z broszurą informacyjną (BROSZURA).