1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów

Naczelna Izba Lekarska realizuje wspólnie z Centrum Edukacyjnym FUTURE projekt pt. „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

 

     UE POWER                     UE EFS

„Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”

Przedmiotem projektu jest organizacja ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych). Proponowane szkolenia będą szkoleniami o tematyce medycznej opartymi o Evidence Based Medicine.

W ramach projektu przewidziano realizację 1440 godzin szkoleń z zakresu nowoczesnych technik fizjoterapeutycznych w onkologii i geriatrii. Jednocześnie projekt nie obejmuje obowiązkowych kursów i szkoleń przewidzianych prawem krajowym nie związanych bezpośrednio z ww. zakresem tematycznym.

Głównym celem projektu jest podniesienie oraz dostosowanie kwalifikacji 800 osób wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty do zmieniających się warunków epidemiologiczno-demograficznych kraju (ze szczególnym uwzględnieniem przewlekłych schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób onkologicznych), poprzez udział w nowoczesnych szkoleniach fizjoterapeutycznych obejmujących zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

Grupy docelowe

Projekt adresowany jest do 800 osób wykonujących zawód fizjoterapeuty, zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ), które z własnej inicjatywy zainteresowane są podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w obszarach poza obowiązkowymi szkoleniami i kursami przewidzianymi prawem krajowym.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona będzie z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci. Nie stwierdzono barier w dostępie do szkoleń z uwagi na płeć.

Kryteria naboru na szkolenia formalne (obligatoryjne do spełnienia):

  • Kandydat wykonuje czynności zawodowe fizjoterapeuty
  • Kandydat jest zatrudniony w publicznym systemie opieki zdrowotnej, tj. posiada umowę o pracę/ umowę cywilno-prawną z podmiotem leczniczym posiadającym kontrakt z OW NFZ.

Zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu (poniżej).

Moduły szkoleniowe

Program wszystkich szkoleń zostanie sformułowany w języku efektów kształcenia, na zakończenie każdego z komponentów przeprowadzona zostanie walidacja kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie (egzamin praktyczny i teoretyczny). 

Każdy moduł szkoleniowy obejmuje 6-dniowe szkolenie.

  1. Fizjoterapia po mastektomii. Psychoonkologia (organizator Naczelna Izba Lekarska) -  PROGRAM KURSU

(6 dni szkoleniowych * 6h dla każdej z 20 grup )

MIEJSCE SZKOLENIA: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, WARSZAWA, ul. Roentgena 5. 

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ (MODUŁ I - Fizjoterapia po mastektomii): 

 10 - 15 lutego 2020 r.

 17 - 22 lutego 2020 r.

 24 - 29 lutego 2020 r.

 2 - 7 marca 2020 r.

 16 - 21 marca 2020 r.

 23 - 28 marca 2020 r.

*    20 - 25 kwietnia 2020 r. 

 4 - 9 maja 2020 r.

  1. Innowacyjne techniki fizjoterapeutyczne w geriatrii. Psychogeriatria  (organizator Centrum Edukacyjne FUTURE) - REKRUTACJA NA TEN MODUŁ SZKOLENIA JEST PROWADZONA  WYŁĄCZNIE PRZEZ CENTRUM EDUKACYJNE FUTURE - tutaj

(6 dni szkoleniowych * 6h dla każdej z 20 grup )

Organizatorem szkoleń jest Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka oraz Partner Projektu – Naczelna Izba Lekarska.

Korzyści Uczestników szkolenia

1. Nieodpłatne noclegi w pokojach dwuosobowych w  trakcie trwania szkolenia. Uwaga - nocleg przysługuje wyłącznie Uczestnikom szkolenia, którzy zamieszkują w odległości powyżej 50 km od miejsca szkolenia;

2. Nieodpłatne posiłków w każdym dniu szkolenia;

3. Nieodpłatne   materiały dydaktyczne  przekazywane w formie elektronicznej lub w formie papierowej;

4. Certyfikat  poświadczający ukończenie  szkolenia,  wystawiony przez Naczelną Izbę Lekarską;

5. Refundację kosztów dojazdu dla Uczestników zamieszkujących w odległości powyżej 50 km od miejsca szkolenia;

6. Niewielkie grupy uczestników – stwarzające komfortowe warunki pracy grupowej. 

Szczegółowe informacje i zasady naboru Uczestników ww. szkoleń znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu poniżej.

MIEJSCE SZKOLENIA: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, WARSZAWA, ul. Roentgena 5. 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 3 - Oświadczenie Uczestnika projektu

Załącznik 4 - Dane Uczestnika projektu

Załącznik 9 - Wzór - Zaświadczenie o zatrudnieniu 

lub

Załącznik 9A - Zaświadczenie o zatrudnieniu (działalność gospodarcza)

Pozostałe dokumenty – dla osób zakwalifikowanych na szkolenie:

Załącznik 6 - Informacja nt. możliwości wnioskowania o refundację kosztów dojazdu dla uczestników projektuZałącznik 5 - Oświadczenie o braku możliwości udziału w kursie

Załącznik 7 - Wniosek o refundację kosztów dojazdu dla uczestników projektu

Załącznik 8 - Oświadczenie o korzystaniu z samochodu dla uczestników projektu

Wszelkie informacje na temat szkoleń i projektu uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 22 559-13-00, 22 558-80-47, 22 558-13-43 a także mailowo : fizjoterapeuci@hipokrates.org