1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIA AKTUALNE

Zaproszenie do złożenia oferty

w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutówrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.05.04.00-00-0099/16.

W zakres usługi wchodzi opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, wydruk materiałów, zapis plików (materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego) na pendrive.

Liczba zamawianych zestawów: 280 (zestaw składa się z 1 teczki, 1 notesu, 1 długopisu,
1 pendrive).

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostarczenia zamówienia:

            Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Biuro Projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”.

Parametry materiałów szkoleniowych:

1) teczki:

 - format A4

- liczba sztuk: 280

 - teczka z gumką, wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego z jednej   strony kartonu - z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem (gumka założona w każdej teczce)

-  okładka – według projektu wykonanego przez Wykonawcę, po akceptacji Zamawiającego, druk:  jednostronny kolorowy na teczce

2) długopisy:

 - metalowe ze skuwką metalową, lakierowane typu cosmo,

 - liczba sztuk: 280

 - kolor do wyboru przez Zamawiającego z gamy min. 10 kolorów przedstawionych przez Wykonawcę

- grawerowane laserowo dwustronnie , kolor monochromatyczny, wg wskazania Zamawiającego,  tj. zamieszczenie logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo Funduszy Europejskich POWER z odwołaniem słownym, logo NIL (projekt do akceptacji Zamawiającego)

- kolor wkładu: niebieski

3) notesy (skoroszyty):

 - format A4

- liczba sztuk: 280

 - liczba kartek: min. 30 w kratkę (dopuszczalne jednostronne kratkowanie)

 - kartki klejone z lewej strony, zadruk kartek w sposób następujący:

 • nagłówek: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”
 • stopka: logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo NIL , logo POWER z odwołaniem słownym oraz podpis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

4) pendrive

 - liczba sztuk: 280

-  pojemność pen drivów: 4 GB,

- grawer jednostronny -  logotypy UE i NIL

 Wykonawca zapisze na wszystkich pen drive pliki z materiałami dydaktycznymi dla uczestników  szkoleń, przekazane w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.

Informacje dodatkowe:

 • Oznakowanie wszystkich materiałów musi być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach POWER.

Wytyczne te znajdują się pod adresem: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/

Wszystkie materiały pod względem projektu graficznego i kolorystyki muszą być spójne
i tworzyć jednorodną całość

 • Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa.
 • Dostawa materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy, w opakowaniach firmowych odpowiadających właściwościom materiałów, zapewniających ich całość 
  i nienaruszalność.
 • Wykonawca dostarczy wszystkie materiały własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

Termin wykonania i dostarczenia materiałów: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym.

Przewidywany termin podpisania umowy: 17.01.2020

Kryterium wyboru – CENA 100%

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 15.01.2020r. na adres
e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na materiały szkoleniowe".

FORMULARZ OFERTOWY

ZAPYTANIE OFERTOWE - do pobrania

ARCHIWALNE

Zaproszenie do złożenia oferty

w trybie rozeznania rynku na pełnienie funkcji Opiekuna szkoleń stacjonarnych

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest usługa pełnienia funkcji Opiekuna szkoleń w ramach projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutówrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.05.04.00-00-0099/16.

Projekt skierowany jest do 400 fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujących czynności zawodowe fizjoterapeuty.

W ramach projektu realizowane są szkolenia 6-dniowe (6 godzin dziennie, ogółem 36 godzin szkoleniowych dla 1 grupy) w 20 grupach średnio 20 osobowych.

Wyłonionym przez Beneficjenta realizatorem szkoleń jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie. Szkolenia odbywają się w Warszawie przy ul. Roentgena 5 w systemie 6 –dniowym ciągłym, tj. od poniedziałku do soboty.

Planowane terminy szkoleń:

09 - 14 grudnia 2019 r.

16 - 21 grudnia 2019 r.

13 - 18 stycznia 2020 r.

20 - 25 stycznia 2020 r.

27 stycznia 2020 r. - 1 lutego 2020 r.

3 - 8 lutego 2020 r.

10 - 15 lutego 2020 r.

17 - 22 lutego 2020 r.

24 - 29 lutego 2020 r.

2 - 7 marca 2020 r.

9 - 14 marca 2020 r.

16 - 21 marca 2020 r.

23 - 28 marca 2020 r.

       20 - 25 kwietnia 2020 r. 

4 - 9 maja 2020 r.

11 - 16 maja 2020 r.

 Do obowiązków opiekuna szkoleń należeć będzie:

 1. Dbanie o wysoką jakość kształcenia;
 2. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej;
 3. Przedstawianie uczestnikom szkolenia: celu, programu i organizacji kształcenia;
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczestników szkoleń (obecność w trakcie szkoleń);
 5. Udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom;
 6. Zebranie wśród uczestników szkoleń podpisów na listach uczestnictwa;
 7. Techniczna organizacja szkolenia (oznakowanie sali konferencyjnej i jej otoczenia wynikających z obowiązku Beneficjenta realizującego szkoleniowy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej);
 8. Zbieranie i analizowanie opinii o przebiegu szkolenia;
 9. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zajęć teoretycznych oraz nad prowadzeniem     dokumentacji przebiegu szkolenia;
 10. Bieżące kontakty z trenerami/wykładowcami i wyłonionymi wykonawcami usług współistniejących podczas realizacji szkolenia (catering, usługi hotelowe);
 11. Sprawy organizacyjne związane z zabezpieczeniem zaplecza na szkolenia;
 12. Dystrybucja materiałów szkoleniowych wśród uczestników;
 13. Przeprowadzanie ewaluacji szkolenia na podstawie ankiet ze szkoleń;
 14. Wydawanie uczestnikom certyfikatów;
 15. Przygotowywanie informacji sprawozdawczych nt. zrealizowanych szkoleń
  (na podstawie wzoru sprawozdania przygotowanego przez Zamawiającego).

Warunki, które musi spełniać Oferent:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do właściwej realizacji zamówienia, tj.:
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert pełnili funkcję opiekuna szkoleń stacjonarnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń realizowanych
  w ramach funduszy unijnych,
 • posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w podmiotach leczniczych.

Spełnienie warunku musi być wykazane w załączniku nr 1 do formularza ofertowego

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Zamawiający przyjmuje, że opiekun szkoleń poświęci średnio 10 godzin pracy na rzecz sprawowania opieki podczas szkolenia dla 1 grupy.

Termin realizacji usługi: grudzień 2019- czerwiec 2020.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji projektu, termin realizacji usługi też zostanie wydłużony.

Biuro Projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów” znajduje się w  Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110.

Przewidywany termin podpisania umowy: 10.12.2019

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 09.12.2019r. na adres e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na Opiekuna szkoleń".

Załączniki:

- formularz ofertowy

- Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie Oferenta

 

Zaproszenie do złożenia oferty

w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutówrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.05.04.00-00-0099/16.

W zakres usługi wchodzi opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku, wydruk materiałów, zapis plików (materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego) na pendrive.

Liczba zamawianych zestawów: 300 (zestaw składa się z 1 teczki, 1 notesu, 1 długopisu,
1 pendrive).

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Miejsce dostarczenia zamówienia:

            Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

Biuro Projektu „Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”.

Parametry materiałów szkoleniowych:

1) teczki:

 - format A4

- liczba sztuk: 300

 - teczka z gumką, wykonana z mocnego, barwionego i lakierowanego z jednej   strony kartonu - z mocną gumką i trzema zakładkami chroniącymi dokumenty przed wypadaniem (gumka założona w każdej teczce)

-  okładka – według projektu wykonanego przez Wykonawcę, po akceptacji Zamawiającego, druk:  jednostronny kolorowy na teczce

2) długopisy:

 - metalowe ze skuwką metalową, lakierowane, np. typu cosmo lub podobne,

 - liczba sztuk: 300

 - kolor do wyboru przez Zamawiającego z gamy min. 10 kolorów przedstawionych przez Wykonawcę

- grawerowane laserowo dwustronnie , kolor monochromatyczny, wg wskazania Zamawiającego,  tj. zamieszczenie logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo Funduszy Europejskich POWER z odwołaniem słownym, logo NIL (projekt do akceptacji Zamawiającego)

- kolor wkładu: niebieski

3) notesy (skoroszyty):

 - format A4

- liczba sztuk: 300

 - liczba kartek: 60 w kratkę (dopuszczalne jednostronne kratkowanie)

 - kartki klejone z lewej strony, zadruk kartek w sposób następujący:

 • nagłówek: Doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich fizjoterapeutów”
 • stopka: logo  Unii Europejskiej z odwołaniem słownym, logo NIL , logo POWER z odwołaniem słownym oraz podpis „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

 

4) pendrive

 - liczba sztuk: 300

-  pojemność pen drivów: 8 GB,

- grawer jednostronny -  logotypy UE i NIL

 Wykonawca zapisze na wszystkich pen drive pliki z materiałami dydaktycznymi dla uczestników  szkoleń, przekazane w wersji elektronicznej przez Zamawiającego.

 

Informacje dodatkowe:

 • Oznakowanie wszystkich materiałów musi być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach POWER.

Wytyczne te znajdują się pod adresem: http://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-informacji-i-promocji-programow-operacyjnych-politykispojnosci-na-lata-2014-2020/

Wszystkie materiały pod względem projektu graficznego i kolorystyki muszą być spójne
i tworzyć jednorodną całość

 • Wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia winny być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieobciążone prawami osób trzecich oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa.
 • Dostawa materiałów nastąpi na koszt Wykonawcy, w opakowaniach firmowych odpowiadających właściwościom materiałów, zapewniających ich całość 
  i nienaruszalność.
 • Wykonawca dostarczy wszystkie materiały własnym transportem do siedziby Zamawiającego.

Termin wykonania i dostarczenia materiałów: 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
z Zamawiającym.

Przewidywany termin podpisania umowy: 12.12.2019

Kryterium wyboru – CENA 100%

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 10.12.2019r. na adres
e-mail: fizjoterapeuci@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na materiały szkoleniowe".

Załączniki:

Formularz ofertowy

Przedmiot

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wydrukowaniu materiałów informacyjnych i konferencyjnych w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin

Dostawa do 10.10.2019 r.

Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjnych, tj. broszury informacyjnej oraz plakatów informacyjnych a także materiałów konferencyjnych tj. teczki konferencyjne, długopisy, notesy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- projekt graficzny produktu,

- wykonanie produktów,

- transport produktów do siedziby NIL w Warszawie,

- umieszczenie na wszystkich produktach oznaczeń tj. logo NIL oraz  logotypy Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, logo UE z odwołaniem słownym do UE
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wybranych produktach umieszczenie adresu strony www.wytyczne.org, adresu biura projektu i informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Szczegółowe informacje nt. ww. produktów znajdują się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia ( załącznik  1).

Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. Dokumenty do pobrania na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z Zamawiającym w Warszawie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.

Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia i zostać przesłana w formie skanu na formularzu z załącznika 2.

Prosimy o podanie ceny usługi brutto w złotych polskich – łącznej ceny całego zamówienia oraz jednostkowych kosztów każdego
z zamówionych .

Do wyceny należy załączyć zdjęcia proponowanych artykułów.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kolorystyka materiałów promocyjnych i konferencyjnych zgodna
z kolorem projektu widniejącym na stronie www.wytyczne.org

Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 17 września 2019 r. na adresy poczty elektronicznej: wytyczne@hipokrates.org 

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Iwona Barańska – i.baranska@hipokrates.org, tel. 22 558-80-47

Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Załączniki:

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz wyceny zamówienia

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17.09.2019r. na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Zaproszenie do złożenia oferty 

w trybie rozeznania rynku na druk wytycznych

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku wytycznych (5 różnych dokumentów) w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry techniczne dokumentów:

- format dokumentów: A4 pion (210x297)

- zadruk: dwustronny 4/4 okładka, 4/4 wnętrze

- oprawa - klejenie

- liczba dokumentów: 5

- liczba stron z okładką (różna w zależności od dokumentu): 4+ 72/88/68/80/136

- gramatura papieru - środek offset 90g/m2, 

- wymagania dla środka: kolor, kreda (mat) 90 gram, druk 4/4

- wymagania dla okładki-  okładka kreda laminowana 250g/m2, kolor 4/4 , folia błysk (jednostronnie 1/0)

- lakierowanie, foliowanie okładki: folia połysk

- nakład: 500 sztuk dla każdego rodzaju dokumentu, ogółem 2500 sztuk

Dodatkowe wymagania:

1) dokumenty mają zostać zapakowane w opakowania zbiorcze, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

2) Wykonawca wykona projekt graficzny wytycznych i przekaże do akceptacji Zamawiającego. W projekcie graficznym mają zostać uwzględnione logotypy oraz informacja o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Wykonawca przekaże prawa autorskie do wykonanych projektów graficznych Zamawiającemu oraz przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe, otwarte do projektów w formacie umożliwiającym edycję.

3) dokumenty zostaną dostarczone do Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa ul. Sobieskiego 110. 

W wycenie prosimy o podanie ceny całkowitej oraz terminu realizacji zamówienia (w dniach).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminiedo dnia 12.06.2019r. na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na druk wytycznych".

Formularz cenowy

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę polegającą na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku wytycznych (5 różnych dokumentów) w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z poniższym opisem:

Parametry techniczne dokumentów:

- format dokumentów: A4 (210x297)

- oprawa - zszycie

- liczba dokumentów: 5

- liczba stron (różna w zależności od dokumentu): 69, 85, 66, 77, 134

- gramatura papieru - środek offset 90g/m2, 

- druk dwustronny;

- wymagania dla środka: kolor, kreda (mat) 90 gram, druk 4/4

- wymagania dla okładki -  okładka kreda laminowana 250g/m2, kolor 4/4 , folia błysk (jednostronnie 1/0 lub lakier UV +folia mat. na zewnętrznej okładce + nabłyszczane loga, zdjęcia)

- nakład: 300 sztuk dla każdego rodzaju dokumentu, ogółem 1500 sztuk

Dodatkowe wymagania:

1) dokumenty mają zostać zapakowane w opakowania zbiorcze po 100 sztuk. Opakowania zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

2) Wykonawca wykona projekt graficzny wytycznych i przekaże do akceptacji Zamawiającego. W projekcie graficznym mają zostać uwzględnione logotypy oraz informacja o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

3) dokumenty zostaną dostarczone do Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa ul. Sobieskiego 110. 

W wycenie prosimy o podanie ceny całkowitej (z wyszczególnieniem ceny za projekt, skład, druk) oraz terminu realizacji zamówienia (w dniach).Wycenę prosimy przesłać w terminiedo dnia 13.04.2019r. 

na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila

"Druk wytycznych".

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do udzielenia zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia weryfikacji tłumaczeń pisemnych (EN-->PL) w ramach projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” nr POWR.05.04.00-000088/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. (22) 559 13 24 
fax. (22) 559 13 23

II. Opis przedmiotu Zamówienia
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
1) wycenę brutto usługi weryfikacji tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski (EN -> PL) tekstów:
a) GIN-McMaster Guideline Development Checklist
(https://cebgrade.mcmaster.ca/guidelinechecklistonline.html)
b) GIN-McMaster Guideline Development Checklist – Glossary of Terms
(https://cebgrade.mcmaster.ca/checklistglossaryprintable.pdf)

Wersje dokumentów do weryfikacji w języku polskim dostarczy Zamawiający.

2) Przedstawienie orientacyjnego terminu realizacji tłumaczenia.

III. Wymagania dotyczące oferty

Weryfikację powinien przeprowadzić ekspert biegły w języku polskim (native speaker) i języku angielskim, posiadający wiedzę o metodologiach tworzenia wytycznych klinicznych zgodnie z Evidence Based Medicine.


Prosimy o złożenie:
a) CV osoby, która wykona tłumaczenie,

IV. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć e-mailowo do dnia 25.02.2019 r. – na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org


ZAPYTANIE O CENĘ

Prowadzone w trybie rozeznania rynku

na wykonanie layout platformy internetowej 

w ramach projektu 

Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii 
oraz profilaktyki” 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

tel. (22) 559 13 24 

fax. (22) 559 13 23

 1. Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jestwykonanie layoutu i osadzenie warstwy graficznej na platformie e-learningowej Naczelnej Izby Lekarskiej (Moodle wersja 3.5.2+) w ramach projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” nr POWR.05.04.00-000088/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Layout powinien nawiązywać do kolorystyki i wzoru strony Naczelnej Izby Lekarskiej (https://www.nil.org.pl/).

Layout strony przygotowany będzie w oparciu o projekt graficzny wykorzystujący technologię RWD i będzie zgodny ze standardem WCAG 2.0; Szata graficzna serwisu będzie uwzględniała zamieszczenie logotypów NIL, EFS, POWER& zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej opisanymi http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf.

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu dwie propozycje layoutu (jedna do wyboru): dla strony głównej, strony przykładowego kursu oraz konta użytkownika.

Koszty zdjęć/grafiki wykorzystanych w celu wykonania layoutu pokrywa Wykonawca;

 1. Termin zgłoszeń

Ofertę, zawierającą cenę brutto oraz proponowany termin realizacji zamówienia proszę składać w terminiedo dnia 25 stycznia 2019r godzina 16:00 na adres: wytyczne@hipokrates.org


Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę opracowania kursów e-learningowych, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji w dziedzinie: 

a) Diagnostyki i leczenie chorób układu krążenia

b) Diagnostyki i leczenia chorób psychicznych, w tym poznanie zasad badania i opisu stanu psychicznego, wybór i interpretacja wyników badań diagnostycznych (w tym elektroenelocelografii), zasady wyboru psychoterapii, zasady lecznictwa psychiatrycznego

c) Diagnostyki i leczenie chorób układu oddechowego

d) Diagnostyki i leczenie chorób układu kostno-stawowo -mięśniowego

e) Komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami

w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym w załączeniu.

Wycenę prosimy przesłać w terminie do dnia 19.11.2018r. na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila"Kursy e-learning".


Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie recenzji do raportów opracowywanych w ramach programu "Razem dla Zdrowia", Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

Przygotowanie recenzji do raportów w ramach projektu „Razem dla Zdrowia”


Zapytania o cenę

z dnia 03.04.2017 r.

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

1. Zapytanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na wybór Metodologa prowadzącego Grupę Tworzącą Wytyczne w zakresie wykrywania i leczenia chorób nowotworowych

2. Zapytanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na wybór Metodologa prowadzącego Grupę Tworzącą Wytyczne w zakresie wykrywania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.


Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie walidacji umiejętności i kompetencji nabytych przez uczestników projektu szkoleniowego p.n. "Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych", Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

Wycenę prosimy przesłać w terminie do 11.06.2018r. na adres e-mail:zdrowa.administracja@hipokrates.org, wpisując w treści maila "Walidacja szkoleń".

Szacowanie wartości zamówienia - walidacja szkoleń