1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zaświadczenia wydawane przez ORL

Okręgowe rady lekarskie są w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, organami właściwymi do wydawania zaświadczeń określonych w przepisach Unii Europejskiej regulujących zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, czyli Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która z dniem 20 października 2007 roku zastępuje dotychczas obowiązujące dyrektywy.

Okręgowe rady lekarskie wydają zaświadczenia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy posiadają w Polsce prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu, oraz lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w przeszłości posiadali w Polsce prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu.

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych wydawane przez okręgową radę lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. W roku 2020 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 600 zł – w związku z tym opłata za zaświadczenie wynosi 78 zł. 

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie. O szczegóły dotyczące sposobu uiszczenia opłaty prosimy się zwracać do właściwych okręgowych rad lekarskich.

Poniżej znajdują się informacje dotyczące zaświadczeń wydawanych lekarzom i lekarzom dentystom na podstawie Dyrektywy 2005/36/WE.

Informacje dla lekarzy

Informacje dla lekarzy dentystów