1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Kontakt

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110

00-764 Warszawa

tel. +48 22 559 13 00, +48 22 559 13 24

fax. +48 22 559 13 23

Elektroniczna skrzynka podawcza: /NaczelnaIzbaLekarska/skrytka Skrzynka podawcza

Biuro Naczelnej Izby Lekarskiej

Dyrektor Biura NIL

Karolina Małaszkiewicz-Kowalska - 22 559 13 38

Recepcja

Elżbieta Mon - 22 559 13 00

Sekretariat Biura NIL

 1. Agnieszka Wołowicz-Wnuk - 22 559 13 24
 2. Małgorzata Wiercińska - 22 559 13 35

Sekretariat Prezesa NRL

 1. Małgorzata Andrejew - 22 559 13 30
 2. Edyta Biegluk - 22 559 13 42

Biuro Rzecznika Prasowego

 1. Kontakt dla mediów

Zespół Radców Prawnych

Koordynator Zespołu:

r.pr. Michał Kozik - 22 559 13 19

Pracownicy Zespołu: 

 1. r.pr. Wojciech Idaszak - 22 559 13 39
 2. r.pr. Ilona Kołodziejska-Komorowska - 22 559 13 18
 3. r.pr. Ewa Sobczak - 22 559 13 21
 4. r.pr. Beata Wierzchowska - 22 559 13 31 
 5. Olga Adamska - 22 559 13 22
 6. Milena Dobrzyńska - 22 559 13 39
 7. Kamila Samczuk-Sieteska
 8. Wioletta Witkowska - 22 559 13 18 

Sekretariat

Hanna Januszewska - 22 559 13 15

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Piotr Sówka - 22 559 13 28

Dział Finansów

 1. Teresa Przesmycka - 22 559 13 08
 2. Iwona Chojnowska - 22 559 13 11

Dział Kadr

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Informatyki i Organizacji

 1. Marcin Kędzierski - 22 559 13 36
 2. Krzysztof Kwasiborski - 22 559 13 37

Centralny Rejestr Lekarzy

Marcin Kędzierski - 22 559 13 36

Centralny Rejestr Felczerów

Michał Kozik - 22 559 13 19

Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Danuta Mleczko - 22 559 13 16

Dział Kształcenia

Małgorzata Rachwalska - 22 559 13 32

Dział Stomatologii

 Olga Adamska - 22 559 13 22 

Dział Współpracy z Zagranicą i Integracji z UE

 1. Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51 
 2. Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Komisja Rewizyjna

Agnieszka Seweryniak - 22 559 13 51

Ośrodek Uznawania Kwalifikacji

Marek Szewczyński - 22 559 13 09

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów

 1. Małgorzata Skiba
 2. Aleksandra Leonowicz - 22 559 13 10
 3. Katarzyna Marzęda  - 22 559 13 44 
 4. Iwona Barańska - 22 558 80 47

Egzaminy z języka polskiego

Edyta Biegluk - 22 559 13 42

Inspektor Ochrony Danych

Anna Pogorzelska

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Naczelna Izba Lekarska z siedzibą w Warszawie ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: IOD@hipokrates.org
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
  1. w celach realizacji ustawowych zadań Naczelnej Izby Lekarskiej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  2. w celach finansowo księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
  3. w celu obsługi Państwa korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć obowiązek zajęcia się zgłoszoną sprawą.
  4. w celach archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  5. w celu realizacji i obsługi umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  6. w celu dochodzenia praw i ochrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć prawo do dochodzenia swoich praw i ochrony przed roszczeniami.
  7. w celach wysyłki newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO. Jako prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć informowanie członków samorządu lekarskiego o swojej działalności, przede wszystkim w zakresie stanowisk Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium, szkoleń organizowanych przez NIL, raportów z badań przeprowadzonych przez NIL, spotkań oraz konferencji z udziałem przedstawicieli organów NIL.
 1. Zadania wymienione w ust. 3 lit. a realizowane są w oparciu m.in. o następujące ustawy:
  1. Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2018, poz. 168),
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018, poz. 617).
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą organy właściwe do załatwienia Państwa spraw na mocy przepisów prawa. 
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie krótszy niż 5 lat. W niektórych wypadkach, Państwa dane osobowe mogą zostać zaliczone do kategorii archiwalnej „A” co oznacza, że po 25 latach zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.
 3. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Mają również Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. W przypadku gdy przetwarzania Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. W przypadku realizacji celów, których podstawą prawną jest Państwa zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość zrealizowania dla Państwa danej usługi. W przypadku realizacji zadań wynikających z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku danych zbieranych na potrzeby realizacji umowy podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi jej zawarcie. 
 6. Z uwagi na fakt, że niektórzy z naszych dostawców rozwiązań informatycznych mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w tzw. „Państwach Trzecich”. Przekazanie danych odbywa się na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń oraz wiążących reguł korporacyjnych. Mają Państwo prawo otrzymać kopię tych danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.