1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Informacja o wymianie

Informacja o wymianie "Prawa wykonywania zawodu felczera"
(dla osób posiadających prawo wykonywania zawodu felczera w Polsce na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2004r.)

W celu wymiany dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu felczera na nowy dokument "Prawo wykonywania zawodu felczera" zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2003r. o zmianie ustawy o zawodzie felczera, należy złożyć następujące dokumenty:

 1. kopia dyplomu ukończenia szkoły lub liceum felczerskiego w Polsce,
 2. dotychczasowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu felczera,
 3. orzeczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu felczera (wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych pracowników),
 4. wypełniony wniosek F2 (należy go pobrać w siedzibie okręgowej izby lekarskiej lub pobrać ze strony internetowej NIL),
 5. kserokopię obu stron dowodu osobistego (lub kserokopię dwóch pierwszych stron starego dowodu osobistego),
 6. 2 zdjęcia.

Ponadto, należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. kopię zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji starszego felczera,
 2. zaświadczenie o ciągłości pracy przez okres ostatnich 5 lat (jeśli felczer nadal pracuje w zawodzie),
 3. kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu emerytury lub renty,
 4. upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich wydawane przez ZUS (jeśli felczer je posiada).

Wypełniony wniosek, wraz z załączonymi dokumentami należy wysłać na adres:
Zespół ds. rejestracji felczerów
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00 - 764 Warszawa


Jeśli wszystkie warunki przyznania prawa wykonywania zawodu felczera są spełnione, Naczelna Rada wydaje "Prawo wykonywania zawodu felczera" w ciągu 3 miesięcy. Dokument ten zezwala zainteresowanej osobie na wykonywanie zawodu felczera na terenie Polski.
Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć do Naczelnej Rady Lekarskiej w ciągu 14 dni od daty deręczenia decyzji. W tym okresie decyzja nie podlega wykonaniu.
Wszelkie pytania proszę kierować do Pana Jerzego Kiwińskiego pod nr telefonu: (22) 559 13 18 lub na adres mailowy zrf [at] hipokrates.org

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 1950r. o zawodzie felczera (Dz. U. 2004, Nr 53, pos. 531),
 2. Rozporządzenie Zdrowia z dn. 26 maja 2004r. w sprawie wzoru dokumentu "Prawo wykonywania zawodu felczera" (Dz. U. Nr 136, poz. 1459),
 3. Uchwała Nr 87-IV-04 Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu felczera oraz prowadzenia rejestru felczerów.

Załączniki