1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Uchwały i zarządzenia

 Uchwała Nr 190/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłaty należności świadków i biegłych w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej prowadzonych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Naczelny Sąd Lekarski

Uchwała Nr 50/15/P-VII PNRL z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłaty wynagrodzenia członków NSL oraz zastępców NROZ za czynności związane z prowadzeniem spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej oraz innych powierzonych tym organom na mocy odrębnych przepisów

Uchwała Nr 49/15/P-VII PNRL z dnia 13 marca 2015 r.w sprawie określenia wysokości oraz zasad wypłaty należności świadków i biegłych w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej prowadzonych przez NROZ oraz NSL

Uchwała Nr 14/15/P-VII PNRL z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie upoważnienia Prezesa NRL i Skarbnika NRL do udzielania pełnomocnictwa do zawierania w imieniu NIL umów cywilnoprawnych

Zarządzenie Prezesa NRL z dania 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

Uchwała Nr 15/02/IV NRL z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów NIL oraz diet samorządowych